Råkjøring, rus og andre lovbrudd i trafikken fører til ulykker, men slett ikke alle har en slik forklaring. Ofte er det ikke de groveste overtredelsene som er utslagsgivende. Det viser analysene fra Statens vegvesen av fjorårets trafikkulykker.

Svært mange ulykker kunne vært unngått dersom føreren hadde hatt bedre kontroll og oversikt. I statistikken omtales det som «manglende førerdyktighet» og medvirket til 42 prosent av ulykkene i fjor.

Når vi sitter bak rattet, kan vi alle ta et ansvar. Det betyr å skaffe seg handlingsrom i trafikken, slik at man rekker å reagere dersom noe uventet skulle skje. Da kommer faktorer som oppmerksomhet, fart og avstand inn. Men det hjelper ikke med en konsentrert og oppmerksom sjåfør dersom veien i seg selv utgjør en risiko.

Nok en gang kommer det frem veienes tilstand bidrar til ulykker. I fjor var forhold ved veien en årsak til ulykken i 21 prosent av tilfellene. Og i 30 prosent av dødsulykkene bidro dårlige veier til at skadeomfanget økte. Med andre ord: Hadde veien vært bedre, kunne ulykkene fått et annet utfall.

Da handler det om tiltak som krever politisk vilje, og midler. Vi er spesielt opptatt av at det må bygges mer møtefri vei, og at tilstanden på fylkesveiene må forbedres. Tallene for møteulykker, som oftest skjer på riksveiene, og utforkjøringsulykker som går igjen på fylkesveiene, bygger opp under dette. Til sammen utgjorde møte- og utforkjøringsulykker 66 prosent av alle dødelige trafikkulykker i fjor.

Spesielt bekymringsverdig er tilstanden på fylkesveiene. Risikoen for å komme ut for en ulykke på fylkesveiene er nær dobbelt så høy som på riksveiene. Derfor er bedre vedlikehold og økt standard på fylkesveiene viktig for trafikksikkerheten. Det vil koste nær 100 milliarder å hente opp forfallet på fylkesveiene.

Og de dårlige veiene bekymrer folk. Hele 68 prosent oppgir at de er bekymret for dårlig vedlikeholdte veier, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Og jo mer spredtbygd folk bor, jo flere deler bekymringen. I Distrikts-Norge svarer hele 79 prosent at de er bekymret på grunn av de dårlige veiene.

I juni kom Riksrevisjonens rapport som viser at i snitt går 30 liv i året tapt på grunn av ulykker som skyldes dårlige veier. Det utgjør litt under en tredjedel av antallet som ble drept i fjor.

Derfor er vedlikehold og oppgradering av veinettet så viktig, og vi forventer en økt innsats på vedlikehold allerede i neste års budsjett. Når Nasjonal transportplan kommer neste år må den sikre at etterslepet på vedlikehold tas betydelig ned.

Økt innsats for få ned dødstallene krever noe av alle. Både den enkelte, myndigheter og organisasjoner. NAF bidrar med råd og opplæring til sjåfører, deltar i kampanjer for økt trafikksikkerhet, og har en særskilt satsning på trafikksikkerhet for MC-førere. Vi holder kurs for eldre sjåfører, åpen dag på øvingsbanene og arrangerer aksjoner for tryggere skoleveier over hele landet. Vi er en av aktørene som jobber for nullvisjonen, og mener et bredt samarbeid er viktig for nå denne. I tillegg må satsningen på trygger veier økes betydelig i årene fremover.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal