Styret i HMR vedtok (styremøte 07.12.23) å utsette ei vidare utrulling av Helseplattformen ved dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. Dette var grunngjeve med pasientsikkerheit og forsvarlig drift. Ei grundig og godt gjennomarbeida Ros-analyse låg blant anna til grunn.

            Vi er skeptiske til at leiinga i Helse Midt Norge (styremøte 13.12.23) velger å overkøyre vårt lokale styre, og med dette trumfer gjennom ei vidare utrulling av Helseplattformen ved våre sjukehus. Innføring av HP vil utfordre kapasiteten HMR HF har til å planleggje, utføre og beskrive røntgenundersøkjingar. Ventetider vil auke og fleire pakkeforløp får fristbrot.

Erfaringar frå St. Olavs Hospital det siste året tilseier at det vil ta lang tid å kome tilbake i normal drift, med same ressursbruk. St. Olavs Hospital er enda ikkje på planlagt driftsnivå, over eitt år etter innføring. Styret i Helse Midt Norge velger med denne avgjerdsla å setje pasientsikkerheit og forsvarligheit til side.

Norsk Radiografforbund HMR HF, gjev vår fulle støtte til Helse Møre og Romsdal sitt styrevedtak om å utsetje innføringa av Helseplattformen.

Hovedtillitsvalgte Norsk Radiografforbund

Helse Møre og Romsdal HF

Arild Sunde, Volda sjukehus

Merete Fiksdal, Ålesund sjukehus

Marianne Jansen, Molde sjukehus

Astrid Bjerkestrand Svensli, Kristiansund sjukehus

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal