Kommune- og fylkestingsvalgkampen har handlet om mange store og små saker i landets mange lokalsamfunn. For KNA har den viktigste valgkampsaken vært å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. De har et standard- og vedlikeholdsetterslep som anslås til 700 milliarder kroner og foreløpig har det vært mange lovnader og lite handling. Tvert imot så strupes fylkeskommunene for frie midler og blir avspist med knapper og glansbilder med øremerkede statlige kroner.

Det har aldri manglet på løfter eller gode ord fra politikere når det gjelder fylkesvegene. Det har derimot vært en kollektiv tverrpolitisk svikt i å levere politikk og penger som gjør noe med den fylkespolitiske kattepinen. Når staten i 2010 overførte over 17.000 km med riksveg til fylkene i forbindelse med den rødgrønne regjeringens forvaltningsreform ble det lovet at fylkene skulle bli økonomisk kompensert i form av økte frie inntekter.

De elendige vegene ble overført, men pengene som ble lovet kom aldri. Tall KNA har hentet inn fra KS viser faktisk en realnedgang i fylkeskommunenes frie inntekter fra veiene ble overført ik 2010 til 2022 dersom man korrigerer for prisvekst og demografiendringer. Tilstanden er nå så kritisk at det må anses som en hasteoppgave med å få til en dugnad mellom de nyvalgte fylkestingene og rikspolitikere for å starte innhentingen av etterslepet.

Fylkesvegnettet trenger ikke flere tomme valgløfter – nå trenger de penger og forpliktende planer. Støre-regjeringens politiske plattform som slår fast at de skal «utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.» Dette er positive signaler sett fra KNA sin side, men nå må planene, forpliktelsene og pengene komme.

Storting og regjering må forpliktet seg, på tvers av blokkene til å gi fylkeskommunene økonomiske rammer som setter de i stand til å innhente standard- og vedlikeholdsetterslepet. Fylkeskommunene må forplikte seg til å prioritere vegvedlikehold høyere, og KNA vil være positiv til økt bruk av øremerkede midler samt incentivordninger for å prioritere vegvedlikehold.

Riksrevisjonen slo i en rapport våren 2023 fast at dårlige veger medvirker til rundt 30 dødsulykker årlig. Ifølge fagetatenes innspill til ny Nasjonal Transportplan er det opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegene enn på riksvegnettet. Politikerne har lovt å gjøre noe med det og KNA lover å holde de ansvarlig for løftene sine.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal