Det er sjølvsagt mange viktige - og uviktige grunnar til den lange tidsbruken. Eksempelvis tok det 59 år for å få fastlandssambandet Nordøyvegen fullført og tatt i bruk. Likevel, og med stort tolmod ser vi optimistisk fram til våren 2024, når ny Nasjonal transportplan(NTP) frå 2025 til 2036 vert behandla, prioritert - og vedtatt i Stortinget.

Med riktig prioritering og viktig plassering i dei seks første åra av planperioden(NTP) på tolv år. Vil være midt i blinken for prosjektet E39 Ålesund-Molde når alt av utredninger, prioriteringer og vedtak alle anbefaler «Møreaksen» bygget. I tillegg, men ikkje dokumenterbart ; er ein god følsom fingerspitzgefühl også kjennbar, kvar dag.

Heldigvis vedtok Stortinget både intensjonen- og “begrepet”Nasjonal transportplan (NTP) innført og tatt i bruk for første gong i 2000-2002. I staden for dei tidligare sektorplaner som eksisterte. Stortinget har frå same tidspunkt fått det overordna ansvaret for å prioritere -og vedta Noreg sin samla transport-politikk for ; veg, sjø, jernbane og luftfart.

Statlige prosjekt av ein viss storleik må derfor utan unntak gjennomføre ein open godkjent plan-prosess,samt demokratisk folkevalt behandling, prioritering -og vedtak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. For nettopp å sikre at alle som har synspunkt knytt til ei prosjektplan eller tiltak, skal kunne komme med sine innspel eller forslag.

E39 Ålesund -Molde «Møreaksen», har beviselig og faktamessig gjennom mange stortingsperioder alltid blitt prioritert i alle aktuelle kommunar, fylkeskommunen,regjeringer og Stortinget. Tross gjentatte  kampanjer og påstandar fylt av desinformasjon, svartmaling og dommedagsprofetier.

I Møre og Romsdal har personar og grupper alltid protestert heftig og høglytt mot omtrent alle framtidsretta tunell- og fastlands prosjekt i nærare 42 år. Sannsynligvis lengre. Med usanne heimelaga konspirasjonsteorier - og feilaktige elendighetsbeskrivelser som ville  ramme innbyggjarane og brukarane med forferdelse, gru og huttemegtu, dersom samferdselsprosjekta vart realisert.

Spørsmåla er om dei mange personane og gruppene nokon gong har fått rett i sine elendighets-påstandar som ville ramme både brukarane og innbyggjarane. Derfor er det vel svært få, om nokon som ønskjer eller krev ferjene attende, sjølv med garantier om evig svele servering på sambanda vert lovfesta.

I staden kan fornøgde innbyggjarar og brukarar nytte seg av dei mange framtidsretta og gode samferdsels-prosjekta, når det passar, heile døgnet året rundt. Den nytten og gleden vil også «Møreaksen-prosjektet» kunne vise fram når prosjektet vert ferdigstilt.

Når personar og grupper i år etter år har framført eigenprodusert elendighetsbeskrivelser mot prosjektet  E39 Ålesund-Molde, kjem det no fleire merkelige nye utsagn og feilaktige påstander om «miljøverstingen» Møreaksen. Dei aller fleste av oss er opptatt av miljø og utslepp. Det har også beviselig blitt ivaretatt på ein god måte for MA- prosjektet.

Noregs innenlandsutslepp av CO2-ekvivalenter- er cirka 0,1 prosent av verdens totale utslepp. Det finnes derfor utredninger som illustrerer og samanliknar elferjer mellom Molde og Vestnes opp mot å køyre elbiler på Møreaksen, som blant anna Sintef har utarbeida og publisert.

Ved å bli kvitt ferjene, fjerner man den viktigaste flaskehalsen for effektiv kommunikasjon-samtidig reduseres både utslepp og energiforbruk vesentlig - som dei faglige utredningene har vist oss ved fleire høve. Då tek vi snart imot advent-og julefeiringa, mens vi ser mot våren 2024, og gler oss masse til behandlinga av Nasjonal transportplan i Stortinget.

Bernhard Riksfjord

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal