Dette handler om å overlevere organisasjonen/institusjonen til våre etterfølgere i bedre stand enn da vi overtok styringen. Bonden – den boende – har fått dette prinsippet inn med morsmelka, det er en selvfølgelig del av bondens DNA. Her har vi andre mye å lære!

Hvordan står det til med dette «DNA’et» om vi tar for oss Molde kommune? I maktas sentrum, der det sentrale partiet, Molde Høyre, har skiftet ut den største alliansepartneren med en ny: fra SP til AP?

Da kan vi ta for oss to forskjellig narrativ, der vi starter med administrasjonens – representert ved økonomisjef og kommunedirektør – framlagte økonomirapport til det siste kommunestyremøtet i inneværende fireårsperiode:

Økonomirapport drift Molde kommune:

•        Rapporteringen per 1. tertial viser at kommunen ligger an til et korrigert netto driftsresultat på -152,7 mill. kroner, dette er 97,8 mill. kroner svakere enn budsjett

•       Dersom resultatet blir som rapportert ved årets slutt, må kommunen bruke en vesentlig del av disposisjonsfondet for å dekke merforbruket

•       Samlet utfordring i sektorene som skal løses inn mot budsjett 2024 er 208 mill. kroner

•       Dette utgjør 8,4 % av budsjettet til tjenesteproduksjon i 2023 – litt av ei overlevering til det nye kommunestyret!

Hvem er ansvarlig for galskapen?

•       Det må jo være posisjonen, med det største partiet i front:

•       En økonomisk politikk som står til stryk, med stipulert/korrigert økonomisk driftsresultat tilsvarende -184,8 %

•       Ikke nok med det: i tillegg har vi avdekt konstant underbudsjettering av kommunens største sektor: helse og omsorg, særlig bo og habilitering, som alltid står som den store syndebukken mtp merforbruk

Narrativ nr 2, presentert av Molde Høyre i form av helsides annonse i RB i sluttfasen av valgkampen:

•       Bygd opp drifts- og investeringsfond tilsvarende 500 millioner kroner!

•       Er det noen som har hørt om «frekkhetens nådegave?»

•       Om det er slik at posisjoner og taburetter trumfer substans, så er det bare å si: lykke til!

Eller snakker vi om coaching/retorikk i verdensklasse?

•       På linje med å sende ut en giro med kr 0 i eiendomsskatt for godt og vel 20 år siden, for så å skyve ansvarligheten foran seg og opptre som gratispassasjer?

•       Der vi andre har måttet ta støyten og stå i det?

Hva er veien ut av dette?

Det er i alle fall ikke å fjerne kommunesektorens eneste frie inntektskilde.

Det er heller ikke å la være å stille krav til staten om full dekning av pålagte reformer – «hold dere hjemme!» sa Høyres Anders Tallerås i et tidligere kommunestyremøte i denne sal.

Nei, vi skal ikke holde oss hjemme – vi må være tydelige i våre krav mot en styrtrik stat, som håver inn milliarder og deler ut almisser! Å løpe fra samfunnsansvaret og bli stadig mer avhengig av «de gode mesener», er ikke progressiv politikk, det er heller ikke proaktivt, men tvert imot: det er reaksjonær politikk, det er reaktivt!

Det er å gå med ryggen først inn i framtida!

Det er også mye å gjøre i Molde kommune – vi kan f.eks starte med å følge opp våre felles planvedtak, i takt med FNs bærekraftsmål – da må vi fjerne proppene i systemet som gir dårlig samhandling og kommunikasjon internt og eksternt – stikk i strid med intensjoner i vedtatt samfunnsplan – visjon, overordna mål og delmål.

Helt til slutt et varsku til oss alle: valgoppslutning i Molde: 61,5 %! Dette er et felles demokratisk problem som må tas på alvor!

Den økonomiske ubalansen utgjør ei formidabel utfordring for organisasjonen som krever både administrativ og politisk vilje til å gjennomføre endringer, spørsmålet blir:

Hvilke endringer?

Rune Sjåholm

Utgående kommunestyrerepresentant for Molde SV

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal