God ledelse handler om å skape gode refleksjoner rundt våre felles verdier. Dette er et viktig utgangspunkt for å skape et sosialt fellesskap som grunnlag for sosial og faglig læring. Skolens fellesskap skal også inkludere både de unge selv, og de foresattes stemme. Ansvaret for å bygge dette fellesskapet hviler til syvende og sist på skolens ledelse.

Å lede en kunnskapsorganisasjon kan være svært utfordrende. Samtidig er det også svært givende hvis man har handlingsrom og ressurser til å prioritere utvikling og nytenkning. Skoleeier må sikre en ramme som medfører at den enkelte barnehage- og skoleleder har ressurser til et støtteapparat som kan ta hånd om alle de økende forvaltningsmessige oppgavene som legges på ledelsens bord. Det er dette støtteapparatet mange ledere opplever at de mangler. De opplever at forvaltningsarbeid sluker tid fra det pedagogiske ledelsesarbeidet – og at dette virker demotiverende.

En undersøkelse gjennomført av OsloMet på Skolelederforbundets vegne viste at kun 3 av 10 mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Mange av respondentene i undersøkelsen ser også for seg at de vil forlate lederstillingene sine. Arbeidspress og mangel på støtte fremheves som hovedårsakene til dette.

Gode rammer og gode skoleeiere er en viktig nøkkel for at vi ledere skal kunne lede våre virksomheter. Samtidig er ledernes lønns- og arbeidsvilkår også et viktig element. Lønnsutviklingen for den enkelte leder må stå i relasjon til de oppgaver og det ansvar vi ledere har. Vi ser at stadig flere ledere står i en situasjon der det er svært liten avstand i lønn ned til de medarbeiderne de er satt til å lede. I noen tilfeller tjener faktisk ansatte mer enn sin nærmeste leder. Vi ser at flere oppgaver stadig legges på ledernes skuldre uten at lønnen øker tilsvarende.

Det er ikke tvil om at vi kommer til å ha færre gode ledere i fremtiden dersom deres lønns- og arbeidsvilkår ikke bedres. I tillegg til lønn er det å gi ledere muligheter til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning et viktig tiltak for å rekruttere og beholde ledere. Det er kommunene, fylkeskommunene og statens sitt ansvar at ledere i barnehage og skole har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår som virker tilstrekkelig rekrutterende. Det har de ikke klart.

Nå må politikere på nasjonalt nivå være sitt ansvar bevisst, og sette ledernes arbeidsvilkår på dagsorden. Hvis ikke kan vi havne i en lederrekrutterings-krise der vi står uten et tilstrekkelig tilfang på kompetente og motiverte ledere i skole- og barnehage.

På vegne av Fylkes- og lokallagsstyret.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal