Hvorfor kommunen har trukket fra 956.000 for prosjekt SMIÅ er en gåte, da dette er midler som allerede er tildelt. Det er initiativtaker Julsundet skole som ikke har fått disse midlene, men Aukra kommune ser seg vel rause som bevilger oss 1/3 av beløpet i budsjettet.

Siden kommunen trekker fram årsverk i kommunestyremøtet, nettopp fordi Julsundet skole har hatt et overforbruk på dette, må det være lov å si: Det kan ikke kun fokuseres på årsverk. Det kan ikke kun settes søkelys på ramme per elev heller, men kan jo være interessant å sette disse opp imot hverandre. Hvorfor gjør ikke kommunen dette i kommunestyremøtet? Er det tilfeldig at de trekker fram statistikk som taler mot skeivfordeling, og utelater statistikk som taler for det? Julsundet skole har altså et overforbruk på antall årsverk og en mindre ramme per elev enn Gossen barne- og ungdomsskole når det er trukket fra for flyktningbarn og utgifter GBU har til dette. Her er det lite som tyder på at det er noe mindre behov for spes.ped-midler ved Julsundet skole. Om «forskjell i elevers behov» skal være forklaringen på en skeivfordeling på 2,7 millioner så burde vi i det minste kunne forvente at Aukra kommune kan dokumentere påstanden. Da har vi heller ikke lagt til «utgiftene» til SMIÅ.

Så stor forskjell i antall elever er det heller ikke, omtrent 250 elever ved Julsundet og 300 på Gossen. 44,8 millioner i bevilling til GBU og 21,3 millioner i bevilling til Julsundet skole i økonomiplan 2024; det er en stor forskjell.

Vi har veldig vanskelig for å forstå at en nedgang på nesten 18 % fra justert budsjett i 2023 kan forsvares. Justert for inflasjon/lønnsvekst blir det enda verre, ned drøyt 4,6 millioner! 21.345.000 er en nedgang også i forhold til både ramme for 2021 og 2022! Hva er forklaringen på dette? Og om ikke det er nok, framover fra 2025-2027 ser det slik ut i økonomiplanen: 19 945.000 - 18 645.000 - 18 007.000. Hvilken rektor ønsker å stå i en allerede krevende hverdag med slike utsikter? Vi har full forståelse for oppsigelsen! Julsundet skole har hatt flere millioner i driftsunderskudd i årevis, og det er ingen vilje til budsjettjustering annet enn å justere ytterligere ned.

Prosjekt Kaupang er hyret inn av Aukra kommune for å sikre en rettferdig fordelingsmodell mellom de to skolene, og vi ser fram til denne foreligger. Det er likevel ikke noe godt signal at kommunen understreker at en ny fordelingsmodell ikke gjør noe med budsjettrammen. Aukra kommune har råd til å satse på skole! Denne konflikten mellom fastlandet og øy kunne vært unngått ganske så enkelt; bevilge 150 millioner til Kjerringsundet i stedet for 162, så er det 12 millioner til rettferdig fordeling mellom de to skolene våre. Fortsett med det i årene som kommer, og problemet er løst.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal