At den er tungvint å bruke, ineffektiv og vanskelig å lære å bruke, er en ting, men mye verre er det som nå avdekkes: Pasienter kastes automatisk ut av ventelista hvis de har stått der i ett år, og det siste nå, er at en livsviktig opplysning i journalen som HR-minus «nulles ut» hvis pasienten flyttes til et nytt tjeneste-/omsorgsnivå. Når det nærmer seg slutten på livet og det ikke lenger er et realistisk håp om bedring, tas dette opp med pasienten hvis ikke pasienten selv har tatt det opp. Det skal ikke utføres hjerte-lunge redning hvis det plutselig inntrer hjerte- og/eller lungesvikt.

Dette er viktige journalopplysninger som hindrer at en forlenger et liv som allerede er i ferd med å ebbe ut. Dette ble ifølge RB: «oppdaget av tjenestene ute når pasienten har kommet tilbake fra andre opphold/innleggelser». Visste ikke de som kjøpte det amerikanske systemet dette? Det foregår nå en «dialog» med Helseplattformen om dette er en feil tolkning av funksjonaliteten eller en feil i «oppsettet». Det er altså ikke en gang avklart om helsearbeiderne feiltolker systemet, eller om det er noe galt med selve systemet -. Konstituert kommunikasjonsdirektør i Helseplattformen sier «løsningen er satt opp slik etter enighet i faglig beslutningsstruktur».

Ble vi noe klokere av svaret? Er det «tolkerne» eller «den faglige enighet» som feiler? Han fortsetter med at «oppsettet vil bli endret dersom det kommer en ny beslutning om arbeidsflyten i felles beslutningsstruktur» (uthevet av u.t.) Dette er ikke et utdrag fra en Masteroppgave, men hva slags tåkeprat er dette? Hva har «arbeidsflyten» å gjøre med pasientens bestemmelse? Knut Hamsun ga oss et godt råd: «Vokt Dem for mennesker der ikler seg ord!» Det er ikke «flyt av arbeid» det at pasienten har tatt en så alvorlig avgjørelse, den ligger fast og gjelder uavkortet. Jeg trodde en som var sjef for kommunikasjon kunne uttrykke seg i klartekst, i hvert fall om noe så enkelt som dette.

Tanken bak visjonen «En innbygger – en journal» i 2012 var sikkert god og velment, den, men det ble oppfattet av tilbyderne som «en innbygger - ett dataprogram», og nesten alle trakk seg fra anbudet fordi dette ikke ville la seg gjøre. Det skriver overlege Einar Nilsen ved Molde Sjukehus i en grundig og god artikkel i siste utgave av Tidsskriftet for den norske Legeforening. Men det var en som ikke trakk seg, og Epic fikk kontrakten, til tross for sterke advarsler fra Danmark og Finland til anbudsgiverne.

Helseplattformen «messer» stadig om hvor flott systemet er. Men med den siste tragiske nyheten om Epic er vi inne i det mest sentrale ved et helsevesen – hvordan vi håndterer menneskelige, moralske og etiske problemstillinger ved livets slutt. Men slikt blir nå «nullet ut» hvis pasienten flyttes til et annet nivå i helsetjenesten. Både iskald handling og uttrykksmåte, dette, men det føyer seg inn i rekka!

Begynner bitene nå å falle på plass, nemlig at de som bestemmer, befinner seg milelangt fra kjernevirksomheten, den som gjør at det heldigvis fortsatt er mange som ønsker å hjelpe til med å bidra til at vi mennesker får det bedre. Den fremmedgjørende språkbruken deres er avslørende og skremmende. I politikken er det av og til taktisk klokt å uttrykke seg uklart, men dette gjelder helsevesenet vårt. Hadde noen på operasjonsstua en mørk natt uttrykt seg så uklart om noe så viktig, hadde vedkommende blitt kasta ut og bedt om å aldri komme tilbake.

Helseplattformen er et AS med flere eiere som kommuner, lokale foretak som f.eks. St.Olav og Helse-Midt som regionalt foretak. Å si opp hele avtalen med Epic kommer til å koste, for amerikanerne leker som kjent ikke butikk. Hva det vil koste vet ingen, akkurat som ingen vet hva det vil koste å fortsette med Epic. Det koker derfor ned til et valg. Da er det kanskje klokt først å se på historikken til dette tragiske AS sin fødsel og så å lære av alle feilene som ble begått. Norge har så mye «på bok» at kjerneverdiene i helsevesenet burde slippe å bli trumfet av amerikansk business. Når amerikanerne får sine milliarder etter en eventuell oppsigelse, så kan vel ikke det påvirke prisstigning og inflasjon i Norge? Eller? Skulle ikke undre meg om det også blir en diskusjon. Imens drukner tankene og ideene om hva og hvem helsevesenet er til for…

Under Covid-epidemien haglet det med uklare og selvmotsigende instrukser til kommuneoverlegene fra Helsedirektoratet, FHI og Departementet. Cato Innerdal tok dette på kornet med sin morsomme og elegante henvisning til «Joker Nord». Han fikk et hyggelig og rosende svar fra Bent Høie. Jeg tror ikke han får det samme fra Helseplattformen AS etter reportasjen om HLR-minus i RB nylig.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal