En artikkel i Sunnmørsposten 15.06.2017 bekrefter at legene i Ålesund ikke har skjønt begrepet cluster-samarbeid, på tross av at den maritime klynge på Sunnmøre er et vel innarbeidet begrep. Det var Styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge (HMN) som forvirret legene, og Astrid Eidsvik, da han brakte dette begrepet inn i debatten om tomt for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR).

Dette er ikke første gang legene i Ålesund er fremmed for samarbeid. «Vi har ikke lyst til å spare penger til et nytt sjukehus som blir gjennomført på uredelig vis», sa Margaret Sævik Lode, hovedtillitsvalgt for overlegene i Ålesund (Romsdals Budstikke 17.01.2015). Legene i Ålesund proklamerte altså offentlig at de ikke ville samarbeide om nødvendige sparetiltak for å finansiere SNR.

Hun uttalte i et intervju i Tidens Krav 28.04.2015 at det ikke er logikk i å legge det nye SNR til Hjelset, så nær sykehuset i Ålesund. Legenes store bekymring i Ålesund er altså avstanden fra deres eget sykehus til nærmeste konkurrerende sykehus. Fokus bør vel heller være pasientenes avstand til nærmeste akuttsykehus?

Enda mer avslørende er det at heller ikke daværende direktør Eidsvik skjønte begrepet cluster-samarbeid. Hun var innsatt av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som hadde slått sammen Helse Sunnmøre med Helse Nordmøre og Romsdal, til Helse Møre og Romsdal (HMR). Begrunnelsen for sammenslåingen var behovet for et mer helhetlig syn i helsesektoren.

Mandatet Eidsvik fikk i foretaksmøtet HMN RHF 8. juni 2011 vedrørende oppdraget med utviklingsplanen for det nyetablerte HMR HF var: “Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF på vanlig måte gir det nyopprettede Helse Møre og Romsdal HF oppdrag med å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av sykehusene i det nye helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sykehusene i det nye helseforetaket – og deretter en utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse MidtNorges eget strategiarbeid. Det tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et års tid.»

Under ankesaken i lagmannsretten kom det fram at Eidsvik aldri hadde utredet et slikt samarbeid. Dette var ett av momentene advokatene til Kristiansund anførte vedrørende mangelfull saksutredning, og rammer direkte Eidsviks arbeid. Hun hadde ikke forstått oppgaven hun hadde fått.

Det viktigste ankepunktet Kristiansunds advokater framførte, var størrelsen og kostnadene for SNR slik de ble presentert i Eidsvik sin Idefaserapport. Alle har konkludert med at disse anslagene var altfor store. Igjen en alvorlig feil Eidsvik hadde ansvaret for.

Idefaserapporten fikk også ellers meget hard medfart under rettsaken. Kristiansunds vitne, Jan Høegh, tidligere partner i Holte Consulting, som foresto kvalitetssikringen av Idefaserapporten, konkluderte: «På de fleste områder var ikke dette godt nok.» (TK+, 08.06.2017). I sum var ankepunktene fra advokatene til Kristiansund kommune en knusende dom over mangelfull saksbehandling, anklager som direkte rammet daværende direktør Eidsvik.

Eidsvik trakk seg derfor da den knusende kvalitetssikringsrapporten ble kjent, og samtidig innså at det ikke ble en felles innstilling på hennes ønske om valg av Storbakken. Både Haga og Kinserdal oppfordret Eidsvik til å fortsette, og ba henne også levere sin egen innstilling.

Det hadde Eidsvik ikke ryggrad til, og kom isteden med en ullen begrunnelse for sin avgang som skapte grobunn for en mengde spekulasjoner. En støy Eidsvik hevdet hun ikke ønsket, selv om hun var meget klar over problemene avgangen ville skape. Haga hadde bedt Eidsvik om å begrunne sin avgang med at hun var sliten, og noen mener dette er å be henne lyve. Jeg er ikke så sikker på at Eidsviks egen offisielle begrunnelse er en mindre løgn.

Eidsvik hevdet selv at hun ikke hadde tatt standpunkt, men alle fortalte i rettsalen at hun argumenterte for Storbakken. Eidsvik lette altså etter troverdige måter å vekte på som kunne støtte hennes konklusjon. Ikke rart at hun ikke greide det, alle eksterne uavhengige faglige rapporter pekte jo på Hjelset. Det konkluderte sågar Holte Consulting som kvalitetssikret Idefaserapporten. Hvis hun virkelig ikke hadde kommet til noen konklusjon, slik hun selv hevdet, da er det ulogisk at hun skulle reagere så heftig på at HMN antydet Hjelset. Eidsviks forklaring savner troverdighet.

Eidsvik erkjente under rettssaken at hun la vekt på pasientlekkasjer. Dette er kun en bokføringsmessig fordelingseffekt internt mellom helseforetakene, og er irrelevant ved lokalisering av sykehus. Hun har åpenbart glemt bakgrunnen for hennes jobb som direktør for HMR, der helseminister Strøm-Erichsen begrunnet sammenslåingen av Helse Nordmøre og Romsdal med helse Sunnmøre til Helse Møre og Romsdal, nemlig behovet for et helhetlig perspektiv i helsesektoren. Eksempelvis forsvant pasientlekkasjene mellom de sammenslåtte helseforetakene med et pennestrøk, uten at pasientstrømmene ble endret. Eidsvik evner åpenbart ikke å se helheten. Hvis foretaksgrenser endres i framtiden faller hele Eidsviks argument i grus. Og vi har erfart hvor raskt slike grenser kan endres. Det er ikke slik man planlegger sykehus for framtidige generasjoner.

Eidsvik la også vekt på å plassere sykehuset nærmest dem med lengst reisevei. Det er ikke opplagt hvilken lokalisering som gir færrest pasienter med lange reisetider til sitt nærmeste sykehus. Tallene for Storbakken viser ikke reisetiden til de 10 000 pasienter som da velger et annet sykehus, og Eidsvik ignorerte konsekvent pasientene i grenseland til Lillehammer. Å vekte en svært liten gruppe pasienter på bekostning av alle andre, med utgangspunkt i tvilsomme tall, ville neppe passert kvalitetssikringen. Det vil så visst ikke være den løsningen som redder flest liv. Det var som nevnt heller ikke legene i Ålesund opptatt av, de var mer fokusert på avstanden mellom sykehusene. Men ikke med tanke på samarbeid.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook