Det er nå på tide at alle inkludert miljøforkjemperne og en PR-kåt stortingsrepresentant fra vårt fylke innser at å benytte ferger til krysning av våre fjorder er utgått på dato. Fergene er lite fremtidsrettet og er dyre i innkjøp og drift. Dessuten er trafikkgrunnlaget for mange fergesamband nå så stort at det er uforsvarlig at disse strekningen er stengt med en «fergebom» i store deler av døgnet. Folk må nå innse at det ikke lenger er noe kos eller romantikk i å krysse en fjord med ferge.

Jeg har notert meg at mange klager på sjøsprøyt som slår innover bildekket på flere av fergene som benyttes i Møre og Romsdal. Fergen som krysser mellom Hollingsholm og Aukra, hadde en baugport som nå har blitt fjernet, og dette har resultert i at sjø flommer inn på bildekket under overfarten selv under moderate værforhold. For meg er det uforståelig at enn baugport som er en del av fergens klassegodkjenning, uten videre har blitt fjernet uten at den har blitt erstattet med en annen og tilsvarende godkjent anordning. Jeg stiller meg undrene til at klasseselskapet og sjøfartsmyndighetene har godkjent dette. Min erfaring fra design og bygging av ferger er at hvis en baugport er montert, så er denne en del av skipets godkjente design og er nødvendig for å sikre fergens sjødyktighet under alle værforhold. Det kan se ut som at Fjord1 mener at kjørerampen som er montert innenfor baugporten, er en god nok erstatning for den demonterte baugporten. Alle vil forstå at denne kjørerampen ikke er konstruert for bruk under dårlige værforhold og jeg stiller meg derfor tvilende til at denne har styrke nok til å motstå de kreftene som kan oppstå fra stor sjøgang. Hvis den skulle briste, kan dette utgjøre en stor fare for mennesker som oppholder seg på bildekket. I tillegg har denne kjørerampen heller ikke tilstrekkelig høyde for å hindre at sjøsprøyt skyller over og inn på bildekket selv under moderate værforhold.

De fleste av fergene som benyttes i dag, er bygget uten baugport (visir), men har da en kjørerampe som er konstruert for påkjenning fra kraftig sjø og med tilstrekkelig høyde til å hindre at sjøsprøyt kommer innover bildekket under normale værforhold. I tillegg er disse kjørerampene sikret under overfarten med hydraulisk låseanordninger.

Jeg observerer at de nye el-fergene som krysser mellom Molde og Vestnes, har en baugkonstruksjon som er slik utformet at det bygger seg opp høy sjø som kan gå like opp til toppen av fergerampen. Jeg har sett at selv under moderate værforhold vil sjøsprøyt fra toppen på dette «sjøberget» fyke innover bildekket. Det er uforståelig at et fergeselskap som Boreal ikke har benyttet seg av ekspertisen som finnes f.eks. ved skipsmodelltanken på NTNU i Trondheim, til utformingen av baugkonstruksjonen på sine el-ferger. En modelltest ville kunne anskueliggjøre problemene som ville oppstår med den nåværende baugutformingen.

Hvis Møre og Romsdal fylke fortsatt skal bestå og utvikle seg med et levedyktig næringsliv, er vi helt avhengig av en effektiv infrastruktur og fergene må derfor utfases på de største trafikkbelastede fjordkryssingene. Vi kan spørre oss hvordan utviklingen i f.eks. Skåla og Bolsøy ville vært hvis de fortsatt hadde vært avhengig av ferge.

Det bli nå viktig å få fortgang i byggingen av Møreaksen som vil avløse driften av 7 ferger. Møreaksen vil være avgjørende for å knytte fylket nærmere sammen og bidra til vekst i folketallet og næringslivet i Romsdalsregionen og spesielt i Aukra, Midsund og Vestnes. Hvis ikke Møreaksen blir igangsatt nå mens vi fortsatt har store inntekter fra olje og gassindustrien, er jeg redd for at kryssingen av Romsdalsfjorden vil fortsette med fergedrift i overskuelig fremtid.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal