Det er en dristig vekting når FNs barnekonvensjon sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn og det skal mye til for å sette det til side.

Kleive Oppvekstsenter har i mange år vært driftet godt og innenfor budsjettrammen enheten har hatt til rådighet. Kanskje man heller burde se på tiltak for skolene som faktisk har merforbruket, enn de enhetene som driftes godt?

Fådelt skole

Det blir pekt på negative konsekvenser av at barn går på fådelt skole. Kleive skole har vært fådelt  i alle år og både elever og foresatte har gode erfaringer med det. Barn er sårbare fordi de er barn og for noen er overganger vanskelig og krevende. At disse overgangene er så forutsigbare og trygge som mulig kan være avgjørende for enkelt individ.  Oppvekstsenteret på Kleive har en funksjonell utforming og en svært god struktur av barnehage- og skoledrifta som bidrar til tilnærmet sømløse overganger. Bygningen strekker seg fra sør til nord, de minste barnehagebarna starter i sør, mens de største 7. trinnselevene går ut i nord. Dette er forutsigbart, trygt og helsefremmende. For de barna som allerede er i en sårbar situasjon kan det å bli flyttet til et nytt og større miljø føre til større grad av utrygghet. Skolemiljøet for elevene på Kleive er av stor verdi og kan ikke måles i knappe innsparinger.

Kleive oppvekstsenter har i flere år scoret bedre på nasjonale prøver enn snittet i Molde kommune og landet for øvrig. Det viser at skolen har faglig dyktige og engasjerte lærere, i tillegg til godt fungerende læringsmiljø for elevene. Fådelt skole er ikke et hinder for læring, tvert imot! Det er gode muligheter for å legge til rette for tilpasset opplæring på tvers av alderstrinn, uten at det fremstår som stigmatiserende. De minste har noen å se opp til og strekke seg etter, mens de største lærer å ta hensyn til de yngre elevene.

Identitet

Barnekonvensjonen artikkel 8 handler om retten til identitet. Hvor kommer vi fra, hva har vi kjennskap og tilknytning til? Jo, de kommer fra en av de sterkeste dugnadskulturene i hele kommunen. Tett på skolen ligger ett av de største dugnadsprosjektene i bygda. Kleivehallen og grendahuset er i daglig bruk og elevene har et nært forhold til bygget. Spør du en elev som gikk ut av skolen for ti år siden hvor du finner kopper og kar på grendahuset, vil han eller hun mest sannsynlig kunne fortelle deg det. Sannsynligheten for at det er den samme tidligere eleven som serverer middag i grendahuset på 17.-mai er også stor. Det er samhold, det er inkludering, det er mangfold. Det har en stor verdi, det forteller noe om våre barns kultur og identitet.

Avslutningsvis må man også ta i betraktning den forventede befolkningsveksten vi får ved sykehuset SNR. Vi regner derfor med at alle ser viktigheten av å la Kleive Oppvekstsenter bestå, og håper og tror at dere støtter oss i det.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal