I en slik situasjon blir det naturligvis mye frustrasjon, både blant ansatte i skolen og foresatte. Ansatte som føler på at de ikke klarer å yte den støtten og hjelpen enkeltelever trenger, og foresatte som opplever at deres barn ikke får de ressursene barnet har krav på.

Når situasjonen er krevende, er det spesielt viktig at FAU, lærere, og ledere i skolen samarbeider om å gjøre Moldeskolen best mulig med de ressursene vi har til rådighet.

Molde MDG har noen forslag på hvordan vi skal få til en enda bedre skole i årene som kommer. Det er mange elever som hver dag opplever læring, mestring og trivsel i skolen. Men noen elever sliter med mistrivsel, dårlig motivasjon og ufrivillig skolefravær. For noen elever er problemene sammensatte, og det finnes ofte ingen enkle løsninger.

Moldeskolen skal være en skole med trivsel, mestring og læringsglede for alle elevene våre. For å få til dette vil MDG prioritere følgende:

·       Mer vektlegging på tverrfaglig undervisning gjennom uteskole, kunst og håndverk og fysisk aktivitet.

·       Videreutvikle det gode arbeidet som blir gjort med kjøkkenhager.

·       Beholde og videreutvikle alternative mestringsarenaer. Noen av disse arenaene er på den enkelte skole, mens andre er inn på tunet-tilbud, der gårdsarbeid og kontakt med dyr er en del av opplegget.

·       Mykere skolestart for seksåringene. Lek er også læring, og barns utvikling er avhengig av at kreativitet og fysisk aktivitet får spillerom.

·       Leksefrie skoler. Gi mulighet for at enkeltskoler som ønsker det, skal forsøke å være leksefrie i tett samarbeid med foresatte, ansatte og ledelse. Dette kan gi mange fordeler for både elever og foresatte. Mer kvalitetstid i familien og mindre stress for eleven. Det er heller ikke noe dokumentert forskning som viser at lekser gir økt læringsutbytte.

·       Mindre skjerm og mer lærebøker. Skjermavhengighet er et økende problem både blant barn og voksne. Det er viktig at skolene har en bevissthet rundt denne problemstillinga, og at elevene får mer tid med blyant, papir og vanlige lærebøker.

·       Mer ressurser til skolehelsetjenesten.

·       PPT må organiseres slik at de får mer tid til oppfølging av enkeltelever i samarbeid med lærere og ansatte på de enkelte skolene.

Ikke minst, den enkelte skole må få mer frihet til å utvikle og skape gode lærings- og mestringsarenaer som er tilpasset deres ressurser og kompetanse. Lærere og andre ansatte arbeider tett på utfordringene og har ofte de beste forutsetningene til å finne gode løsninger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal