Ferjestatstikken og utbyggingskostnadene er gode argumenter for at storsamfunnet skal investere milliarder i strekningen Ålesund-Molde inkludert Møreaksen. Fergestatistikken for 2022 viser at Molde-Vestnes er landets fjerde største ferjesamband og det desidert største i Møre og Romsdal.

Kun Moss – Horten, og kryssingene av Bjørnafjorden og Boknafjorden har større ferjetrafikk i dag enn sambandet Molde-Vestnes.

Stoppet bru over Oslofjorden

Samferdselsdepartementet sa nei til bru over Oslofjorden i 2018. Tre mil nord for Moss ligger Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum. Løp nummer to er prioritert høyest av Statens vegvesen.

Arbeidet med E39 Rogfast er for lengt i gang

Her vil verdens lengste undersjøiske veitunnel avløse landets nest mest brukte ferjesamband mellom Mortavika – Arsvågen. Tunellen på 26,7 km blir om lag dobbelt så lang som den planlagte undersjøiske tunellen mellom Vestnes og Otrøya!

Hordfast og Møreaksen de neste prosjektene på lista

Halhjem – Sandvikvåg er planlagt avløst av Fergefri E39 Hordfast (Stord-Os). Anleggskostnadene for Hordfast ble av SVV beregnet til 37,7 milliarder kroner i 2021. Bru over Bjørnafjorden står for 17 milliarder kroner av disse kostnadene.

Molde – Vestnes vil bli avløst av Fergefri E39 Molde – Ålesund med fjordkryssingen Møreaksen når denne realiseres. Det er ferdig vedtatt reguleringsplan for kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet. Det pågår teknisk utredningsarbeid for bru over Julsundet.

Alf Reistad Foto: Bjørn Brunvoll

Møreaksen = Eksportvegen I Møre og Romsdal er det enighet om at Eksportvegen E136 har førsteprioritet – ikke pga. trafikkmengden, men pga. viktigheten for varetransporten til og fra fylket. E39 har felles trasé med Eksportvegen E136 mellom Ålesund og Ørskogfjellet. Rask realisering av E39 Ålesund-Molde vil derfor være svært viktig også for Eksportvegen E136.

Etter SVV sin beregning i 2021 er hele strekningen mellom Ålesund og Molde kostnadsberegnet til 24,4 milliarder kroner, kun 65 % av kostnadene for Hordfast.

Når en skal vurdere viktigheten av de ulike fjordkryssingsprosjektene må en se på hvilke fergesamband som avløses. Møreaksen vil avløse totalt 4 fergesamband med totalt 7 ferger. I løpet av 2022 fraktet disse fergene totalt 2 433 681 personbilekvivalenter. Hordfast vil på sin side avløse tre fergesamband, med en total trafikk på 2 494 076, som er kun 2.5 % høyere enn for Møreaksen.

Møreaksen det neste store fergeavløsningsprosjektet for Fergefri E39 Det har så langt vært bred enighet på Stortinget om å realisere en fergefri forbindelse langs Vestlandet.  Ut fra trafikk og kostnader peker strekningen Ålesund-Molde seg ut som det neste store fergeavløsningsprosjektet for Fergefri E39.

Fergefri E39 Ålesund – Molde er vårt intercity prosjekt. For å bygge Møre og Romsdal sammen er dette prosjektet like viktig som Follotunnelen til 36,8 milliarder kroner for å halvere tiden det tar med tog mellom Oslo og Ski fra 22 til 11-12 minutter.

Det er alltid uenighet om løsninger og trasévalg for store samferdselsprosjekt. Dersom Møre og Romsdal ikke skal bli stående på ferjekaia og vente, trenger vi politikere som kjemper for våre strategisk viktige samferdselsprosjekt i konkurranse med vei- og jernbaneprosjekt i andre deler av landet.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal