Regjeringa og stortingsflertallet setter kraftbransjens profitt foran hensynet til vanlige folk og et bedre driftsgrunnlag for arbeidsplasser og bedrifter.  Dette kan beskrives som høyre-politikk, - en politikk som i disse dyrtider også bifalles av Senterpartiet og AP.

Eivind Reiten, SP, var i sin tid arkitekten bak energiloven av 1990.  Loven og den påfølgende utviklinga, satte en stopper for det opprinnelige prinsippet «Lys og kraft til bygdens behov».  Slik ble strømmen gjort til handelsvare som det meste annet i et markedsliberalt samfunn. Nå skulle ikke strøm lenger være et samfunnsmessig nødvendig gode, slik vannforsyning og renovasjon er det, betalt for til kostpris.

Siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, har Norge og norske myndigheter vært bundet til å følge EUs politikk, om det da ikke legges ned veto mot direktiver, noe stortingsflertallet knapt har gjort. EUs friheter regjerer: flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Da står det svært lite igjen av etterkrigstidas rådende politikk som tjente vanlige folk og bedrifter på en god måte.

I Norge har tilhengerne av uregulert krafteksport, en energipolitisk praksis som samsvarer med EØS/EU sin frie flyt. Nevnte Reiten (SP) la på sitt vis grunnlaget for denne energipolitikken. I 1988 påla daværende statsminister Gro Harlem Brundtland samtlige departementer å legge til grunn EUs regelverk for «det indre marked».

Siden har det norske Stortinget underlagt seg ACER, EUs kontrollorgan i energisektoren.

Stortinget vedtok i mars 2018 at Norge skal innordne seg EUs tredje energipakke og energibyrået ACER. Dette skjedde til tross for at motstanden i folket og innad i AP var enorm. For å dempe motstanden la Arbeiderpartiet inn en serie med forutsetninger og «garantier» om fortsatt nasjonal kontroll med vår energiforsyning i åtte punkter. Bare ett av disse er innfridd, de resterende er enten uinnfridde eller bærer med seg en uviss framtid.

Realiteten er at norsk fornybar kraft forsvinner ut av landet, og dette vil øke dramatisk under et ACER-regime. Import av europeisk strømpris kan true tusenvis av   arbeidsplasser i kraftkrevende industri.  Mer kraftutveksling betyr også økt import av kullkraft.

ACER bestemmer at nasjonale styringsorganer ikke har lov til å påvirke strømprisene. Dette er EUs kontrollorgan for energi, som sikrer at når de fleste land i Europa har hatt langt høyere priser enn Norge, må også vi ha det. Det europeiske strømmarkedet skal bestemme våre strømpriser. Det neste EØS-direktivet (ACERs fjerde) vil også nekte Norge å begrense hvor mye vannbassengene våre kan nedtappas.

I tillegg er det blitt vedtatt å bygge to nye overføringskabler til Europa. Disse er nå er i full drift. De gjør at store deler av Norge har full flyt av energi med resten av Europa.

EUs energikommissær Kadri Simson la nylig, under et norgesbesøk, press på Norge for å få fortgang på å ta inn den omstridte fjerde energimarkedspakken. Hun uttalte til NRK at …»at Norge ikke kan bruke mer tid i tenkeboksen og må få prosessen over i «et hurtigspor». I tillegg sa hun at «Det største «batteriet» vi har i Europa akkurat nå er norske vannreserver.»

Den nye energimarkedspakken fra EU vil øke Acers kontroll og bestemmelsesmyndighet over norsk energi ytterligere. Rødt vil arbeide for at det legges ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke for å stoppe norsk integrering i EUs energiunion!

Rødt er krystallklare på at strøm er en avgrenset naturressurs. Dette gjelder ikke minst arealkrevende vindkraft både på land, langs kysten og til havs!

Rødt Molde mener det ikke er greit at det norske kraftmarkedet dikteres av EU gjennom EØS-avtalen. Norsk kraft skal etter vårt syn ikke følge prisen på europeisk gass- og kullkraft med stigende CO2-avgift. Norske politikere må ta tilbake kontroll og regulering av import og eksport av strøm. Vi mener det heller ikke er greit at vi bygger nett og leverer strøm til de som betaler mest

For å ta tilbake nasjonal kontroll over energipolitikken, mener Rødt at EØS-avtalen må sies opp!

Rødt Molde Kjartan Kvellestad Leiar

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal