Relasjoner, kontinuitet og godt fagmiljø

Sekken oppvekstsenter tilbyr en helhetlig og sammenhengende oppvekst for barna, der det gjennom mange år bygges sterke relasjoner mellom elev og lærer, samt elevene seg imellom. Dette står også som en viktig faktor i generell del av høringsutkastet: «Det er særlig lærernes evne til å bygge relasjoner med den enkelte elev, kompetanse i læringsledelse og lærerens fagkompetanse som vil kunne gi god kvalitet». I innstillingen etter høringsuttalelsene er det kun 2 fordeler som er vektlagt fra kommunedirektøren: Sikkerhet for bredde i fagtilbudet og påstand om at overgang til videregående skole vil bli enklere. Alle lærerne ved Sekken Oppvekstsenter er adjunkt med tilleggsutdanning, så her er det god bredde i fagtilbudet på skolen. I tillegg til svært god faglig kompetanse har lærerne bedre tid til å se og hjelpe hver enkelt elev grunnet lavere elevtall i klassen/gruppen. Det står følgende i generell del: «Det er vanskelig å finne forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har vesentlig betydning for læringsmiljøet og elevenes sosiale kompetanse». Ut fra egne erfaringer mener vi elever fra små skoler ikke har problemer sosialt eller sliter med overgang til videregående skole.  Samtidig vil fagmiljøet bli enda mindre og følgelig svekkes ved oppvekstsenteret hvis ungdomstrinnet flyttes.

Hvem er det som kan si at de vet hva som er det beste for barna? Skal vi tro på de som ikke har egen erfaring fra et lite samfunn og er tvunget til å tenke på innsparing, eller skal vi høre på tidligere elever og barna som nå går på ungdomsskolen på Sekken. De kjæreste vi har som ikke ville byttet vekk friheten sin på Sekken mot en ungdomstid bestående av reise.

Vi vil trekke frem tilbakemelding fra elevrådet som sier at de opplever et trygt, godt og lærerikt miljø. De påpeker selv fordelen med å være få elever i klassen med dertil mer tid til hjelp og oppfølging fra lærer. På Sekken blir alle sett og hørt og elevene går ut med et godt grunnlag for videregående skole. De nevner også det unike samhold mellom alle elevene, hvor barn fra 1.klasse og 10.klasse leker sammen. Dette er unikt for små samfunn og gir omsorgsfulle ungdommer som inkluderer alle.

Vi mener skolebruksplanen bærer preg av å være kostnadsfokusert fremfor løsningsorientert og savner forslag til tiltak som omhandler alternative løsninger for spesielt små skoler. Det burde vært mer «tenking utenfor boksen» i disse digitale tider hvor man kan samarbeide med andre skoler, lage prosjektoppgaver på tvers og slik skape et større nettverk for både elever, lærere og foreldre.

Foto: Privat

Lang reisevei og sosial tilpasning

Å bytte skole kan være en utfordrende opplevelse for noen elever, og spesielt for ungdommer i en alder hvor det foregår mye forandringer i seg selv. De må etablere nye vennskap, tilpasse seg en ny sosial dynamikk og skape nye relasjoner til ukjente lærere, elever og foreldre, som ikke er i den normale omgangskretsen. Dette kan gi utfordringer da reisevei er svært lang og barna ikke har samme muligheter for å kunne delta i fritidsaktiviteter etter skoletid.

Når skal ungdommen få mulighet til å bygge vennskap utenfor friminuttene, når dagene går med til reising? Hvor har kommunedirektøren hentet grunnlag for å påstå at overgang til videregående skole vil bli enklere ved å gå på en større skole og reisevei på over 2,5 timer hver dag?

Vi må få frem at vi her snakker reisevei med ferge uten mulighet for andre offentlige kommunikasjonsmiddel. Det er til tider forsinkelser og innstilte avganger grunnet vær og tekniske forhold, som vil kunne påvirke i negativ retning og gjøre elever og foreldre usikre. Vi lurer på hvor barna våre skal være mellom fergeavgang og skole, og hvem passer på barna våre når fergen er innstilt og de ikke kommer seg hjem? Og hva med de elevene som trenger ekstra oppfølging og har krav på skoleskyss fra dør til dør?

I generell del står blant annet følgende under §7-1 Skoleskyss/reisetid: «Det bør være et mål at flest mulig av elevene skal gå/sykle til og fra skolen. Dette er viktig sett fra et folkehelseperspektiv.». Her fratas elevene denne muligheten i stor grad. Lange reiser kan samtidig påvirke elevenes energinivå og konsentrasjonsevne i løpet av skoledagen. Er det tenkt på hvordan vi kan klare å sende med barna næringsrik mat til en 10 timers dag? Total reisetid hjem-skole vil med dagens løsninger overstige minst 2,5 timer daglig, noe vi mener er svært uheldig for barna våre.

Lokalsamfunnet Sekken

Skolen er uten tvil et av de viktigste sosiale institusjonene i et lokalsamfunn. På Sekken benyttes dette som et naturlig samlingspunkt både i og utenfor skolesammenheng med flere sammenkomster og aktiviteter hele året. Konsekvensen ved å legge ned ungdomstrinnet ved Sekken Oppvekstsenter vil på relativt kort sikt bli ødeleggende for øysamfunnet og mye mer alvorligere enn for et sammenlignbart samfunn med veibasert fastlandsforbindelse. Trolig vil dette være starten på en nedleggelse av Sekken slik vi kjenner det i dag.

Summen kommunen sparer er liten når konsekvensen er ødeleggelse av et helt lokalsamfunn og denne lille besparelsen er basert på en prognose som ikke tar hensyn til nye lokale initiativ og tiltak. For hva om kommunen så fordelen og mulighetene her på Sekken i stedet for utfordringene? Her jobbes det kontinuerlig hos frivillige og organisasjoner for å få bygd flere boliger og øke tilflytning. Det er påbegynte utvikling- og investeringsplaner for tilflytting som i verste fall må kanselleres og føre til stans i mulig tilflytting av nye barnefamilier som kunne økt folketallet i Molde. Det er ikke enkelt å kjempe mot en kommune som bare ønsker sentralisering. Hva om vi i stedet ble sett og fikk drahjelp til å bosette barnefamilier her ute, slik at oppvekstsenteret og øya kan få en positiv utvikling.

Mister vi ungdomsskolen, så vil det ikke være like attraktivt å bo her, butikken vil få problemer og samfunnet går i oppløsning. Når de mindre lokalsamfunnene, som Sekken, dør ut, så vil samfunnet som helhet bli mer sentralisert, fattig og mindre nyansert. Da mister vi egenarten og kulturen våre små lokalsamfunn kan tilby. Er det slik vi vil ha det? Nei, sier vi! Alle skal ha rett til å få gå på en skole nært der de bor med gode rammer uansett hvor man bor i kommunen.

Vi er stolte av øya og oppvekstsenteret vårt og håper andre ser de samme mulighetene vi ser. Vi har troen på at det blir tatt et valg som er til det beste for barna våre og fremtiden til Sekken.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal