Felles bo- og arbeidsmarked Møreaksen vil kraftig redusere reisetiden mellom Ålesund og Molde. Begge byene får et betydelig større omland, og pendletiden mellom byene er på linje med det som ansees som akseptabelt i store deler av landet. Selv med digital utvikling må de fleste arbeidere reise på jobb, ikke bare lærere, sykepleiere, butikkansatte, etc.

Billigst for skattebetalerne Gratis ferge til evig tid blir svært dyrt for den som sitter igjen med regningen, nemlig staten, dvs. oss alle. Noen er mot Møreaksen fordi de må betale bompenger, som de mener blir svært høye. Andre er mot Møreaksen fordi de mener horder av folk vil rømme på Møreaksen fra Molde til Vigra for å fly eller til Ålesund for å handle. Det ser ut som motstanderne av Møreaksen her har helgardert seg når det gjelder virkningen av bompengene. Faktum er vel at alle fergeavløsningsprosjekter har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ferger er ulønnsomme.

Tunneler er bra Tunneler er mer trafikksikre, de skåner natur og dyrket mark og skjermer bebyggelse for trafikk. Det finnes vel knapt ett eksempel på at turisttrafikken har minket når fergen er erstattet med tunnel. Tvert imot, når tunnelene åpnes, så blomstrer også lokaltrafikken. Dette viser tydelig hvordan folket tilpasser seg ferger – de blir hjemme. Og det viser at det ikke er stor motstand mot å kjøre tunneler.

Bedret trafikksikkerhet Noen argumenterer med at trafikk som står stille, slik som fergekø eller saktekjørende ferge, er et trafikksikringstiltak. De som sitter i en saktegående kø i rushtrafikken kan dermed se på det som et trafikksikkerhetstiltak, akkurat som den stillestående fergekøen og den saktekjørende fergeturen over Romsdalsfjorden. Om man ønsker å fjerne disse køene, bør man starte med å fjerne den køen som varer hele døgnet, før man fjerner de køene som bare varer i rushtiden.

Mindre stress Ferger er et heft, og medfører ofte stress og råkjøring for å rekke en fergeavgang. Å fjerne tre ulike fergesamband vil ta bort totalt seks forskjellige fergekaier og seks forskjellige veier med råkjøring. Det er et trafikksikkerhetstiltak som virkelig monner.

Utbedring av veier Fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen er inkludert i kostnaden for Møreaksen. Uten Møreaksen er det fylkeskommunen som må ta denne gigantregningen. Det vil medføre mindre penger til utbedring og trafikksikkerhetstiltak i vårt fylke i mange tiår. Noen mener at det er andre fylker som trenger pengene mer enn vi, og at vi ikke skal være egoister. Samtidig argumenteres det for privatøkonomi og mindre bompenger. Hvem er størst egoist? Møreaksen er blant de prosjektene i NTP som skårer høyest på nytte per investert krone.

Kostnader til tunnel og ferge Tautratunnelen er konstruert for å vare i 100 år, dvs. det går svært lang tid før det er nødvendig med full rehabilitering. Det forsvinner minst 6 ferger med Møreaksen i hver fergegenerasjon, og fergene er estimert å vare i 25 år.

Meningsmålinger De tre siste meningsmålingene viser et klart flertall for de fergefrie alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Den siste målingen for Molde kommune viser at over dobbelt så mange foretrekker Møreaksen framfor det andre fergefrie alternativet.

Syklister Det framheves som et argument mot tunnel at det hindrer fotgjengere og syklister. Når fergeleiet i Molde flyttes og fotgjengerne fra fergen må spasere 30-40 minutter til sentrum, så blir det nok langt færre fotgjengere med fergen. Med Møreaksen kan jo syklistene fortsatt ta fergen Brattvåg-Dryna. Da slipper de også å sykle over Ørskogfjellet om de kommer fra Ålesund. Ørskogfjellet kan jo være en utfordring for syklister, ikke minst en vintersdag. Eller skal man ikke bygge tunneler på grunn av en håndfull syklister noen finværsdager sommerstid?

Distriktspolitikk Folket må ha frihet til å velge bil. Kollektivtransport som buss og tog fungerer ikke i grisgrendte strøk. Skal man drive aktiv distriktspolitikk så bør man legge til rette for biltrafikk. Det gjør man ikke med å stenge veiene med fergebom minst 85% av tiden i all framtid.

Annet Tunnelene har et estimert strømforbruk tilsvarende om lag 11% av el-fergene over Romsdalsfjorden. I tillegg avløses også to andre fergesamband. Når Møreaksen tas i bruk blir dermed store mengder strøm frigitt. Hver el-ferge over Romsdalsfjorden har en kapasitet på 120 biler pr. tur, mens 162 el-biler kan krysse fjorden via Møreaksen på samme strømforbruk som el-fergen bruker på en tur. Energimessig kommer el-fergene altså svært dårlig ut sammenlignet med Møreaksen. Miljømessig forurenser el-biler omtrent like lite som el-ferger. Men el-bilene kan gå når som helst, hvor som helst.

Stem for framtiden, distriktene og kommende generasjoner. Stem på partier som ønsker Møreaksen og fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen.

Godt valg!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal