Det viktigste spørsmålet i denne fasen av reguleringsplanen er om det skal tillates at en stor del av parken blir brukt til å bygge boliger.

Kommentarer fra innbyggerne

Hensikten med en arealplan er å være et verktøy for å sikre demokratiske prosesser med åpenhet og medvirkning. Alle innbyggerne i kommunen får mulighet til å komme med innspill til en arealplan før den blir politisk vedtatt.

De endelige planene skal legge til rette for gode, bærekraftige og helhetlige beslutninger - til beste for både folk og natur.

Med andre ord: dersom innspillene fra innbyggerne peker i en klar retning, er dette noe som må veie tungt i system som er rigget for å ivareta demokratiske verdier og interesser- og ta hensyn til allment vedtatte bærekraftsmål.

For Retiro-planen har innbyggerne mulighet til å komme med kommentarer og innspill i en egen nettportal med oppdatert informasjon om planen og plan-prosessen.

Ut fra det vi har forsøkt å telle opp, er det kommet inn flere hundre  innspill fra organisasjoner og innbyggere. Felles for disse er det et klart mønster: Det er en overveldende majoritet av merknader som tar sterkt avstand fra boligbygging i Retiroparken.

Spørsmålet da er: Hvordan vil administrasjonen og politikerne ta hensyn til- og vektlegge dette?

Konsekvensvurdering i forhold til naturmangfold

I selve plandokumentet for Retiroparken er det gjort konsekvensanalyser. Det er et eget avsnitt for naturmangfold. Her er vurderingen formulert slik:

Etter konsekvensvurderingen  medfører tiltaket betydelig miljøskade for naturmangfoldet (- -)

Det er laget en veileder til kommunene om Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven - krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger i plansaker og andre enkeltsaker.

Her står det bl.a. følgende om anvendelse av naturmangfoldloven:

For å sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, kreves det i § 7 i naturmangfoldloven at vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det innebærer en plikt til å synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken grad de er relevante, og hvilken vekt de er tillagt. Dersom planvedtaket berører naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011, verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for, truete eller nær truete arter på Norsk Rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter Norge har et særlig

ansvar for, skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt.

Konsekvenser for boligbygging-planene

Styret i Retiroparkens venner kan  ikke ut fra plandokumentet for Retiro se at det er gjort noen vurdering og vekting av prinsipper ut over det som framgår av konsekvensanalysene.

I den videre planprosessen er det viktig at slike vektinger kommer fram. Lovene skal også overholdes når det gjelder planprosessene for Retiroparkens framtid.

Konklusjonen i plandokumentet konstaterer at boligbyggingen medfører betydelig miljøskade for naturmangfoldet, dette må vurderes opp mot kravene i naturmangfoldloven.

Det betyr at plandokumentet for Retiroparken ikke åpner for boligbygging slik det nå foreligger.

I den videre planprosessen håper vi at administrasjonen og politikerne tar hensyn til resultatet fra høringsrunden og planens egen konsekvensvurdering i forhold til naturmangfoldloven.

Styret i Retiroparkens Venner

Martin Hauge, Hilde Øverland, Anders Venås, Leif Magnus Sættem, Kathrine Elise Harnes,

Unni Bjørseth, Siv Aksdal

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal