Molde kommune varsler på nytt kutt i budsjettene for skole og barnehager. I et dialogmøte varslet administrasjonen kutt på opptil 40 millioner kroner. En rapport fra 1. tertial viser at skoleområdet alene har et merforbruk på 13,6 millioner kroner.

Bemanningsreduksjon og reduksjon i budsjettet for lærebøker og digitale løsninger er blant tiltakene som nå blir spesifisert. Videre står det at PPT «fortsetter med nøktern drift og vakanser i stillinger». Sparebluss er vel en mer presis beskrivelse?

Det er mildt sagt bekymringsfullt det som nå skjer i skolen i Molde. For å legitimere kutt vises det til «overforbruk». I sakspapirene er det bemerkelsesverdig få henvisninger til opplæringsloven som klart spesifiserer den enkelte elevs rettigheter. Det som står under overskriften konsekvenser, bør imidlertid få alarmklokkene til å gå.

Skal Molde kommune vedta kutt som utfordrer læringsmiljøet for elever og arbeidsmiljøet for ansatte? Og hvor lenge kan PPT fortsette å spare når administrasjonen sjøl slår fast at manglende faglig påfyll på sikt vil gi en dårligere kvalitet på tjenestene? Debatten burde i langt større grad handle om rammene skolene har fått tildelt. Er det virkelig «overforbruk» å følge opp en elev på en god måte, eller å sette inn en kvalifisert vikar?

Molde er ikke alene om å ha denne debatten. I Trondheim er det debattmøter om samme tema denne uka. Der forteller en rektor at han følte at han hadde valget mellom å bryte lova eller å overskride budsjettet.

Dette dilemmaet gjorde at han valgte å si opp jobben. En lærer forteller om fortvilelsen over at de ikke kan fortsette med tiltak som fungerer på grunn av økonomi. Konkrete beskrivelser fra de som står i utfordringen til daglig er viktig for debatten. Vi sakner en større debatt om skolen i Molde kommune der lærere, rektorer og tillitsvalgte kommer til ordet.

Flere skoler i Molde melder at de har vesentlige økonomiske utfordringer. Det vises til en økende tendens til at flere elever har sammensatte vansker. Videre melder skolene om økt sjukefravær. Dette er faresignal som må tas på alvor. Nye millionkutt framstår ikke som en god løsning.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal