Det nærmer seg at kommunestyret skal vedta rammene for Molde kommune sitt budsjett for 2023. I budsjettdokumentet er det brukt kostratall og prosenter som en metode for å beskrive utfordringene, belyse alternativer og konkretisere en utfordring til politikerne om å prioritere.

Det er bra at Molde kommune har hatt en positiv utvikling og snart nærmer seg målet i den nye normen for lærer pr antall elever. Dette positive blir overskygget av signalene om at det må settes i verk tiltak for å komme i en økonomisk balanse. Resultatet er et bredt og inderlig engasjement fra foreldre.

Det er blant annet tre foreldre som på hver sin glimrende måte har beskrevet hverdagen med barn som har ikke har det bra. Vår familie har stått i lignende kriser og kaos i åtte år. Og ja, det vil vare noen år til. Det er helt riktig, det er ingen som «popper» opp for å hjelpe oss når et barn har en skjult funksjonsnedsettelse, dysleksi og får erfare mobbing og fysisk vold på skolen. For vårt barn har dette resultert i et ufrivillig, langvarig og alvorlig skolefravær.

Vi har tidlig forstått at dette trenger vi hjelp til. Mange har bidratt positivt, fastlege, helsesykepleier, sykehus, familievernkontor, privat psykolog og barnevernet. Samtlige gir oss tilbakemeldingen om at skolen må sette inn tiltak. Dessverre blir møtet med skolen som å skulle løse en gordisk knute.

Over seks år har vi har hatt tre runder med sakkyndige vurderinger hos PPT og skolen sine påfølgende enkeltvedtak med ulike ordlyder. Vi klaget på det siste enkeltvedtaket og det var en tydelig tilbakemelding fra statsforvalteren: «barnets beste har ikke vært et grunnleggende hensyn i denne saken».

I budsjettdokumentet står det at «skolefravær er i ferd med å bli en utfordring i Molde, og ellers i landet». Det stemmer godt over ens med det som omtales i Mobbeombudet og Elev- og lærlingeombudet sin årsrapport til fylkestinget i Møre og Romsdal. Mobbeombudet fikk skoleåret 2021-2022 tilmeldt 91 saker. Utdanningsdirektoratet har kommet med en oversikt som viser at i samme skoleår fikk statsforvalteren i Møre og Romsdal til sammen 78 saker om utrygt skolemiljø (§9-A saker). Ni av ti som har klaget, fikk medhold i at skolen har brutt aktivitetsplikten sin.

I elevundersøkelsen er det på landsbasis 6% som rapporterer at de opplever å ha blitt mobbet. I Molde kommune blir dette 222 barn – elever – ungdommer.

Nylig er det gjort en studie på 4000 barn og unge som er henvist til BUP. Rundt halvparten av dem har opplevd alvorlig mobbing. Studien viser at «Barna som fortalte at mobbing var det verste de hadde opplevd, hadde veldig like plager som de barna som fortalte at vold i familien var det verste».

NRK melder at 1 av 5 får dysleksidiagnose på videregående. Dysleksi Norge sin statistikk viser at 5% av oss har dysleksi (noen seier 10%). La oss derfor ta utgangspunkt i en liten justering, at 6% har dysleksi. 222 barn – ungdommer – elever. Av disse er det 49% som ikke får en diagnose før på ungdomsskolen. La oss igjen justere litt, til 50%, i Molde kommune blir det 111 ungdommer som starter på ungdomsskolen og der får en dysleksidiagnose.

Stortingsmelding nr 19 (2019-20) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, slår fast at det er store kvalitetsforskjeller i skolen. Mange barn får ikke den hjelpen de trenger, mange får hjelpe for seint. Meldingen bygger mellom annet på kunnskapen fra et felles nasjonalt tilsyn i 2014. Her kom det fram «at om lag 40% av skolene ikke hadde tilfredsstillende fremgangsmåter for å sikre at lærerne vurderer om elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen gjennom tilpasset opplæring». Så hvordan står det til etter snart 10 år?

Å redusere årsakene til et økende ufrivillig skolefravær til å handle om sosial angst og plassere ansvaret hos barnet blir for snevert. Jeg ser frem til å følge med på hvordan Molde kommune gjør arbeidet med et økende ufrivillig skolefravær til et satsingsområde. Får elevene og foreldrene får bidra i dette arbeidet? Vil vi få informasjon om satsingen?

Molde kommune må strekke seg lenger, flere av de 222 elevene må få en mer magisk utsikt for en bedre skolehverdag. De må få en skolehverdag med et trygt og godt skolemiljø, en skolehverdag med en tilpasset opplæring og spesialundervisning, som de har rett på.

Det er flere måter å vise sitt engasjement for barn og unge i skolen, bli med på ballongtog lørdag 12.11., møt opp på Gørvellplassen kl 12. Toget går til Rådhusplassen. Det er også opprettet en underskriftskampanje: Sats på barn og unge i Molde kommune

La barnets beste ligge til grunn for beslutningene i budsjettarbeidet, dette er ikke en tid for å redusere rammene til skolene!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal