Europaveg 39 er innfartsvegen til Molde fra øst. Molde kommune har ingen plan for hvordan løse de formidable trafikkutfordringene gjennom bomiljøet på strekningen fra Årø til Lønset. Det er stor trafikk med stor andel tungtrafikk. SNR i drift vil føre til ytterligere 2000 kjøretøy gjennom bomiljøet – til 9 -10 000 kjøretøy i døgnet. En evt. fastlandsforbindelse stipulerer med ytterligere 40 % trafikkvekst.

Molde formannskap behandlet 16.mai 2023 kommunens innspill til neste NTP (2025-36) og prioriterte m.a. følgende vegprosjekt:

  • E39 Ålesund – Molde med prioritet Molde-Ørskogfjellet i første seks års periode

  • E39 Årø - Lønset

Fylkestinget vedtok 21. juni m.a. bygging av ny øvre vegtrase fra  Årø til Lønset i første seksårs periode i neste NTP.

Det er politisk enighet i Molde kommune og på fylkesnivå om at bygging av ny øvre trase fra Årø til Lønset er nødvendig. Det må jobbes politisk mot Mørebenken, Transportkomiteen og Stortinget for at traseen kommer inn på neste NTP - og videre jobbe for midler til traseen- dvs. vegmidler til Molde kommune.

Ny europaveg utenom bebyggelsen fra Årø til Lønset vil øke livskvaliteten, bidra til verdiskaping, bidra til bedre helse, beskytte og redde liv.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal