Norske politiske partier er tuftet på en bakenforliggende ideologi som ikke nødvendigvis er eksplisitt framstilt i partiprogrammene. For meg er det her skillelinjene kommer best til syne. Det blir et spørsmål om hvilke verdier vi skal legge til grunn for valget av politisk retning.

Politikk handler mye om saker som må behandles og løses her og nå. Men det handler også mye om hvordan vi legger til rette for framtida og hva slags samfunn vi skal leve i. Dette kan kjennes tungt og vanskelig, og det blir enklere å stemme over enkeltsaker med mer konkrete problemstillinger og løsninger.

Jeg har levd en del år, faktisk hadde vi verken TV, telefon, bil eller fryseboks i mine første barneår. Nå har vi all verdens tekniske hjelpemidler og dippedutter, og vi kan nesten få til hva som helst med ny teknologi. Så, min verden har gjennomgått ekstreme forandringer som en ikke kunne ha forestilt seg på 60-tallet. Og jeg har dessverre ikke hatt så mye innflytelse på alt dette da mesteparten har foregått utenfor min medvirkning. Så, det du kan være helt sikker på, er at det kommer til å skje endringer, og at det i stor grad kan skje uten at du får være med å bestemme.

Vi er nå inne i en tid med mye usikkerhet og ustabilitet. Det er vanskelig å se for seg hvordan framtida skal bli, hvilke muligheter vi har. Derfor er det viktig at vi har et verdikompass å styre etter slik at vi kan sette noen rammer for hva som er ønskelig- og ikke i møte med nye ideer, planer og utredninger, ny fantastisk teknologi osv. Og det er her du kan gjøre valg ved å lese partiprogrammene og avgi din stemme.

Ved siden av velgermakten, er forbrukermakten ett av de sterke virkemidlene vi har.  Du kan påvirke hva som blir produsert og hvordan det blir produsert ved å gjøre bevisste valg for hva du velger å kjøpe. Det gjelder alt fra matvarer til bil, bolig, reiser, osv. Du kan også etterspørre varer i butikkene hvis det ikke finnes i hyllene.

MDG legger i sitt program stor vekt på hvordan vi skal legge til rette for at kommende generasjoner også skal få et godt liv. I lokalpolitikken avspeiler dette seg i et overordnet fokus på hvordan vi kan skape og opprettholde et levende og levedyktig lokalsamfunn. Vi vil satse på god livskvalitet for alle innenfor rammen av naturens bæreevne, en aktiv og praktisk skolehverdag for barn og unge, gode muligheter for lokalt næringsliv og et aktivt jordbruk som kan produsere og levere lokalt, gode helse- og omsorgstjenester med stor vekt på forebyggende virksomhet, gode muligheter for møteplasser og aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre og sosiale, kollektive boformer. Hvis dette er viktige saker for deg, kan du gå inn og lese videre i vårt arbeidsprogram på hustadvika.mdg.no.

Godt valg!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal