Bypakke Molde og satsing på gang, sykkel og kollektiv

Molde sentrum utgjør en barriere for syklister, skriver Tore Witzø.

Dårlig tilrettelagt Sykling må skje på bilens premisser i Molde sentrum, skriver Tore Witzø.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kronikk

For over to år siden, i februar 2015 vedtok Molde kommunestyre innholdet i Bypakke Molde, som skal omfatte tiltak på vegnettet i Molde kommune. Det største tiltaket vil være utbygging av innfartsvegen E39 mellom Bolsønes og Kviltorp/Lergrovika. I tillegg skal mellom 30 - 40 % av pakken omfatte miljøtiltak knyttet til gang- og sykkelveger og bedring av kollektivtrafikken.

Bypakken for Molde er beregnet til ca. 2.6 milliarder kroner. I tillegg til bompenger skal staten, fylket og kommunen bidra med egenandeler. Staten v/Samferdselsdepartementet foreslår gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) å bevilge 900 mill. kr. (35 %). Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune har hver vedtatt å bevilge 5 %. Resten ca. 1,5 milliarder skal finansieres med bompenger.

Nasjonal Transportplan er inndelt i to perioder på seks år. I Samferdselsdepartementets forslag som behandles av Stortinget i disse dager, er det foreslått å bevilge midler til Bypakken neste periode, 2024 – 2029. Selv om prosjektene foreslått i NTP skal vurderes på nytt om fire år, vil Molde uansett komme på en mer usikker plass og vil ytterligere kunne bli skjøvet på i konkurranse med andre prosjekt.

Etter vedtaket i kommunestyret i 2015, har Bypakken vært lite omtalt i media.

Møreaksen og framkommelighet for biler gjennom Molde har tatt det meste av oppmerksomheten.

Som nevnt vil 30 – 40 % av foreslåtte midler være knyttet til tiltak på gang/sykkelveger og kollektivtrafikk.

Derfor er det nå på tide at Bypakken blir markedsført i større grad som Miljøpakke. Statens vegvesen har allerede uoffisielt endret begrepet til Miljøpakken.

Dette vil kunne ha betydning når prosjektene i NTP skal vurderes på nytt om 4 år. Det vil være viktig å holde «trykket» oppe. Fokuset på at de foreslåtte tiltakene like mye gjelder fremkommelighet for myke trafikanter som biler, bør forsterkes og framheves.

Syklistenes Landsforbund gjennomfører annen hvert år en intervjuundersøkelse om forholdene for syklister i utvalgte byer, hvor Molde inngår. Molde havner hver gang langt nede og litt lengere ned for hver gang, da liten utvikling skjer. Ved siste undersøkelse i 2016 lå Molde som nr. 25 av 30 byer.

Særlig skåres det dårlig når det gjelder sammenhengende sykkelveger.

Molde sentrum utgjør en barriere for syklister, da området omtrent i sin helhet mangler sykkelvegnett. Sykling må skje på bilens premisser. Det samme gjelder på flere kommunale- og fylkeskommunale veger. Langs hovedvegene øst og vest for sentrum er det gang og sykkelveg bare på en side.

I Bypakken er det foreslått nye gang og sykkelveger gjennom Molde sentrum og øst for sentrum til Kviltorp. Først når dette er gjennomført vil en kunne snakke om sammenhengende sykkelveg mellom Mordal og Lønset og senere mellom Aukra og Hjelset.

Nye gang- og sykkelveger er også foreslått på kommunale veger og det er forutsatt satt at 40 millioner kr. til styrking av kollektivtrafikken.

For å kunne fremme Molde som miljøby ved kommende behandlinger av NTP og i andre sammenhenger, bør det snarest påbegynnes konkret planlegging for å bedre gående og syklistenes kår i Molde. Særlig bør konkrete planer for ny gang- og sykkelveg gjennom Molde sentrum gjennomføres, slik at disse kan ligge mest mulig ferdige når finansieringen er klar.

Molde har lav andel av reisende med kollektivtrafikk. For å styrke denne, bør også konkretisering av midler til kollektivtrafikk foreslått i Bypakken avklares. Dette vil kunne gjelde utrusting av holdeplasser og bedring av framkommelighet. Når det gjelder E39 og ny fire felts veg mellom Bolsønes og Årø forutsetter for øvrig Statens vegvesen at to av feltene skal forbeholdes kollektiv.

Statens vegvesen baserer sine prognoser for trafikk på at trafikkøkningen skal tas av gang/sykkel og kollektivtrafikk.

Når tiltakene i Bypakken (Miljøpakken) for Molde er gjennomført, kan forhåpentligvis dette være et faktum i vår del av landet.

Tore Witzø

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook