LEDER TORSDAG 14. OKTOBER

Hvor lenge har vi disse blant oss?

TRUEDE ARTER: En rekke arter er truet av utryddelse også i vårt nærmiljø. Som for eksempel gaupe, her fotografert i en dyrepark.   Foto: NTB

Er eksempler på arter som bor i Romsdal, men som kan forsvinne.

Meninger

Mens vi hjemme i Romsdal fortsatt ikke hadde stått opp onsdag, hadde nær 200 land på FN-toppmøte i Kina blitt enige om en avtale for å beskytte jordas økosystemer og bekjempe naturødeleggelse. Sjøl om møtet var langt unna, er problemet like aktuelt her også.

I en ny artikkelserie viser vi at en rekke arter trues av utryddelse og er på den såkalte «Rødlista». Den praktfulle gaupa og majestetiske hubroen er eksempler på flere arter som bor i Romsdal, men som kan forsvinne. Over hele verden er en rekke arter og deres naturlige miljøer alvorlig truet.


Truete dyrearter i Romsdals-regionen:

– Vi har ingen rett til å utrydde arter, og naturen har en verdi i seg selv utover at den gir oss mennesker nødvendige goder

Hubro, vipe, gaupe og rødvinget sibirbukk. Dyrearter som lever her i Romsdals-naturen, men som sliter og er truet av utryddelse. Først og fremst på grunn av oss.


Den såkalte Kunming-erklæringen (oppkalt etter den kinesiske byen hvor det digitale toppmøtet ble holdt) skal være et globalt rammeverk for å beskytte det biologiske mangfoldet. Her kreves det at 30 prosent av jordas land og havområder skal beskyttes innen 2030. – Forurensning, ødeleggelse av økosystemer og masseutryddelse av arter er blant det som utgjør en eksistensiell trussel mot vårt samfunn, kultur, velstand og planeten, heter det i erklæringen.

På seinsommeren i år la Norges Bank fram et forvaltningsdokument, hvor det heter at Oljefondet nå skal forvente at selskapene de investerer i, tar hensyn til biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemer. I begrunnelsen heter det at et stadig økende tap av arter og forringelse av økosystemene kan påvirke selskapenes evne til å skape verdier for investorer på lang sikt.

Konflikten mellom menneskelig produksjon med økonomisk viktig vekst på den ene sida og sårbar natur på den andre sida er velkjent. I september ble det for eksempel kjent at den norske villaksen også kan havne på rødlista. Krav om nullutslipp av lakselus og nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks er blant det som skal utredes i en ny handlingsplan for villaks. Lista er lang over truete arter, og den blir stadig lengre.