LEDER MANDAG 13. SEPTEMBER

Nye nasjonalparker sikrer urørt natur

Flere nasjonalparker: Reinheimen nasjonalpark, der Trollveggen inngår, får selskap av fire helt nye nasjonalparkområder, blant dem Sunnmørsalpene nasjonalpark i Ørsta. 

En av de beste måtene å bevare norsk natur urørt, er å opprette nasjonalparker.

Meninger

En av de beste måtene å sikre at norsk natur bevares så urørt som mulig, er å gi et område status som nasjonalpark. I en nasjonalpark skal det ikke skje tekniske inngrep som eksempelvis vegbygging, kraftlinjer, hyttebygging eller lages vindmølleparker. Hensikten med å lage nasjonalpark er å slå ring rundt et naturområde som er særegent, og sikre at samspillet i naturen ikke blir forstyrra.

Noe av det siste Erna Solbergs regjering gjorde før valget var å gi marsjordre til Miljødirektoratet om å sette i gang detaljplanleggingen av fire nye nasjonalparker. I vårt fylke ligger en av de foreslåtte nasjonalparkene; Sunnmørsalpene nasjonalpark i Ørsta. I tillegg vil regjeringa gi områder som grenser inn mot Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark status som nasjonalpark. En nasjonalpark har strengere vern enn et landskapsvernområde.

I Romsdal har vi siden 2006 hatt Reinheimen nasjonalpark som er det nest største området i Sør-Norge hvor det ikke skal være nye naturinngrep. Reinheimen er 1.969 kvadratkilometer – dobbelt som omfangsrik som landets første nasjonalpark i Rondane – og omfatter fjell over 2.000 meters høyde og ned til området under Trollveggen i Romsdalen. Denne nasjonalparken har sårbare økosystem i høgfjellet, med jerv, villrein, kongeørn, ryper og jaktfalk.

I årets valgkamp har det vært diskutert hvordan vi kan ta bedre vare på naturen, få ned utslipp av klimagasser og sørge for en bærekraftig utvikling. Stortinget ba for seks år siden om at det ble opprettet flere nasjonalparker for å ta vare på natur som regnes som særpreget og særlig verdifull.

Å planlegge nasjonalparker tar tid, og skal skje i samspill med kommunene i de berørte områdene. Regjeringa har fulgt bestillingen, og vil verne flere områder. Vi er enig med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som mener at en av de største truslene mot mangfold i naturen er utbygging og inngrep mennesker vil foreta.