LEDER LØRDAG 24.JULI

Trafikkfarlig å skrote helsesjekk av eldre

FØRERRETT: Friske eldre skal fortsatt få kjøre bil. Regelmessig helseundersøkelse hos fastlegen er den beste måten å fange opp dersom en person over 80 år har sviktende helse og dermed ikke bør kjøre bil.  Foto: NTB

Meninger

Skal bilførere over 80 år slippe å ta en helseundersøkelse hos fastlegen for å finne ut om de er skikket til fortsatt å kjøre bil? Flertallet på Stortinget vil skrote kravet om helseundersøkelse for alle over 80 år og som har førerkort. Fristen for å avvikle ordningen med helseundersøkelse for alle over 80 år, er 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har svart at myndighetene ikke klarer å holde denne fristen fordi man ikke har funnet andre måter å forsikre seg om at eldre bilførere er helsemessig skikket til å kjøre i trafikken. Denne forsinkelsen liker flertallet på Stortinget dårlig.

Mange eldre er erfarne og dyktige sjåfører, og vil kunne fortsette å kjøre trygt også etter at de har passert 80 år. Men det er også et faktum at med økende alder får eldre bilførere helsesvikt. Det kan være at synet svekkes, at orienteringsevnen ikke er slik den var før eller at en begynnende demens er under utvikling. Ordningen med obligatorisk helseundersøkelse hos fastlegen har vært en sikkerhetsventil for å finne ut om personen fortsatt er helsemessig skikket til å ha førerkort. Kravet om helseundersøkelse betyr at eldre får sjekket også sin kognitive helse regelmessig.

Hadde det funnes andre måter å finne ut om bilførere over 80 år fortsatt er helsemessig skikket til å kjøre bil, ville det vært lettere å forstå at flertallet på Stortinget ville skrote dagens krav til helseundersøkelser. Et slikt alternativ er vanskelig å få øye på. Hvis eldre bilførere ikke skal sjekkes av legen, er det pårørende som må ta belastningen med å melde fra når 90-åringen ikke lenger bør kjøre bil. En bekymringsmelding vil da gå til helsepersonell, til legen som melder fra til Statsforvalteren som i sin tur må varsle politiet om å innkalle bilføreren for å levere fra seg førerkortet. I stedet for en forenklet hverdag, ser vi konturene av mer byråkrati, mer brevskriving og til slutt større belastning for den eldre bilføreren som må møte hos politiet for å levere inn førerkortet.

Mener Stortinget alvor med visjonen om færre ulykker og null drepte i trafikken, er vedtaket om å skrote helseundersøkelsene et feiltrinn. I denne saka bør politikerne legge partiprestisje til side og se hva som er mest hensiktsmessig for at friske eldre fortsatt skal kjøre bil, mens de som av helsemessige årsaker ikke bør ut i trafikken, på en skånsom måte får avslutte førerretten.