LESERINNLEGG

– Mange eldre hjelpeløse trenger institusjonsplass

«Ingen tenker seg seg selv som hjelpetrengende, hjelpeløs og dement i fremtiden. Men det må kommunalsjefen for pleie og omsorg tenke på!»

TRENGER FLERE PLASSER, IKKE FÆRRE: – Nettopp fordi det er sterk økning i aldersrelaterte sykdommer som f eks demens, trenger Molde kommune flere institusjonsplasser, ikke færre, skriver Eli Sylvia Røed. Røed, som er fra Molde, har vært pleie- og omsorgssjef i Nes kommune i Hallingdal.  Foto: PRIVAT

Kommunalsjefen for helse og omsorg må "stå på barrikadene" for de eldre pasientene, slik at kvaliteten på omsorgstjenestene skal være god, og ikke ha innsparing som mål!

Eli Sylvia Røed
Meninger

Jeg ble litt oppløftet da jeg leste tidligere sykehjemsoverlege og seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon på Molde sykehus, Håvard Heggdals kronikk i Romsdals Budstikke lørdag 19. juni-21.

Oppløftet på den måten at Dr Heggdal med sin tyngde og kompetanse tok til «motmæle».


LESERINNLEGG

– En balanse går i alle fall ikke i retning av å redusere sjukeheimskapasiteten om en vil ha en velfungerende eldreomsorg

«Stadig økende antall enslige gamle, og demente, reduserer grunnlaget for heimebasert omsorg. Når uførhet og hjelpeløshet skaper angst og utrygghet, blir terskelen for institusjonsomsorg lavere, sjøl om de fleste ønsker å være heime så lenge som mulig.»


Han skriver at oppslaget i Romsdals Budstikke 14.juni-21, «er dyster lesning». Jeg er helt enig!

Dr Heggdal skriver videre: «Behovsstyrt budsjettering er blitt budsjettert behovsstyring». Ja , akkurat slik virker det.

Kommunalsjefen for helse og omsorg mener at for mange ressurser er bundet opp i sykehjemsplasser, og «har ikke fått til en dreining mot hjemmebaserte tjenester». Det er rett og slett ikke gjennomførbart, nettopp fordi det er mange eldre hjelpeløse som trenger institusjonsplass.


Ny helse- og omsorgsplan (2021-2033) ute på høring:

Molde forventer flere eldre – men helse og omsorg må kutte

Molde har i dag 45 flere sjukeheimsplasser enn sammenliknbare kommuner. – Handlingsrommet for å komme i økonomisk balanse ligger i å se på antall og type institusjonsplasser, sier kommunalsjefen.


Legevakten bør jo opplagt flyttes til annen adresse enn Kirkebakken, hvor de opptar en sykeavdeling på 16 plasser. Ja, som Dr Heggdal spør seg:" Hvor står den medisinske fagledelsen?"

Dr Heggdal setter også fokus på type institusjonsplasser. Han sier : "Nobel er ingen institusjon eller alternativ til sykehjem. Bofellesskapet kan sidestilles med hjemmebasert omsorg, og kan på ingen måte erstatte sykehjemsplasser."

Kompetansen hos den som skal gi omsorgstjeneste, må være avpasset etter den eldre pasientens tjeneste- behov.

Derfor er det viktig at den som trenger mest komplisert og krevende behandling og pleie, får akkurat det.

Nettopp fordi det er sterk økning i aldersrelaterte sykdommer som f eks demens, trenger Molde kommune flere institusjonsplasser, ikke færre!!

Ja, Molde må fortsette å være, som kommunalsjefen for helse og omsorg uttrykker det, en institusjonsbasert kommune.

Når eldre blir forespurt i "spørreundersøkelse" om de vil bo hjemme lengst mulig, svarer selvsagt de aller fleste "Ja" . Ingen tenker seg seg selv som hjelpetrengende, hjelpeløs og dement i fremtiden. Men det må kommunalsjefen for pleie og omsorg tenke på!

Hjemmebasert omsorg er utrygt og angstfylt for den eldre som er dement eller hjelpeløs.

Og det er kostnadskrevende for Molde kommune.

Hjemmetjenesten må i disse tilfellene gi ofte tilsyn og pleie gjennom døgnet, og enda kan ikke det være tilstrekkelig nok.

Det er mindre kostnadskrevende for kommunen, og tryggere for pasientene med plass på institusjon.

Kommunalsjef for helse og omsorg bør ikke tilstrebe kostnadskutt, økonomiske besparelser, nedbemanning og reduserte plasser på institusjon for pleie og omsorg. Tvert imot skal kommunalsjef for helse og omsorg opptre som de eldres «advokat».

Det ligger et stort ansvar hos kommunalsjef for helse og omsorg som må arbeide målrettet for økte lønnsmidler og stillingshjemler , for å sikre kvaliteten på de eldre pasientenes omsorgstjenester.

Det ligger lovverk bak dette som må følges, og det innebærer krav til forsvarlig faglig kvalitet på tjenestene innen eldreomsorgen, og "ikke sette de eldre på sidelinjen"!

Pleietjenesten skal være systematisert og konkretisert, slik at alle som har krav på tjenester, får dette med målsetting om «laveste effektive omsorgsnivå», samtidig som de som har behov for sykehjemsplass når det er nødvendig, skal få det.

Det er ikke noe som heter «venteliste» i lovverket!

Kommunalsjefen for helse og omsorg må "stå på barrikadene" for de eldre pasientene, slik at kvaliteten på omsorgstjenestene skal være god, og ikke ha innsparing som mål!

Vi må ikke bare sitte «handlingslammet» og godta endringer som er til det verre for de eldre pasientene, men ha i våre alles hjerter at standard på helsetjenestene skal være av god kvalitet til det beste for den pleietrengende.

Eli Sylvia Røed, tidl. pleie- og omsorgssjef, Nes kommune, Hallingdal

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal