LESERINNLEGG

Molde kommune på naturens side? 

Meninger

Mangfoldet i naturen er i vår tid sterkt truet av arealendringer, også i Molde kommune. Oppvekstområder og levesteder for dyr og vegetasjon endres. Det er kommunene som forvalter areal og som slik har hovedansvaret for å beskytte og ta vare på naturmangfoldet. Kommunene har gjennom sin arealforvaltning det største ansvaret for å ta vare på naturmangfoldet. Hvilke valg kommunene tar, er avgjørende for å opprettholde det biologiske mangfoldet gjennom bærekraftig bruk og vern. Kommunenes angående valg og handlinger for å ta vare på natur, har stor betydning for mangfoldet og artenes leveområder.

Morten Walløe Tvedt, Rødt Molde  Foto: Privat

Rødt Molde stiller spørsmål ved om Molde kommune har tilstrekkelig informasjon om vår egen status for naturen og om hvilke konsekvenser ulike naturområder vil få når det gjelder arter som er avhengige av disse områdene.

Så langt kommer Molde kommune på dette området dårlig ut når det gjelder bygging på jordbruksjord og bygging i natur – og friluftsområder, nydyrking og privatisering av vår felles strandsone. Så langt vi har kunne bringe i erfaring, mangler Molde kommune også mål om arealnøytralitet samt at vi mangler kommunedelplan for naturmangfold. Rødt Molde mener kommunen må følge opp og ta på høyeste alvor kommunens naturmangfold, blant annet gjennom planarbeid som initieres av naturmangfoldloven. Slik kan det lages oversikt hvor de truede artene befinner seg. Gjennomgående bør også alle kommunens avdelinger se sitt ansvar for å holde naturmangfoldloven i hevd.

Rødt Molde ser svært positivt på at det nylig er tilsatt klima – og miljørådgiver i kommunen slik at det kan tas tak i å utarbeide en overordnet strategi og planarbeid for klima, miljø og naturmangfold. Det er likevel mye og mange saker som haster i Molde kommunes natur- og miljøvern. Rødt Molde vil derfor ta opp viktige spørsmål som angår dette temaet på kommunestyremøtet 20. mai. Vi er spesielt opptatt av truede arter, vern av skog av særegen betydning, tap av kystlynghei, fossesprøytsoner, og sjøfuglbestand.

I januar 2020 påpekte Geir Gaarder, naturforvalter ved Miljøfaglig Utredning i Tingvoll, på et arrangement i Molde, at kommunen har store utfordringer knyttet til biologisk mangfold. Nye Molde kommune, med innlemming av Midsund og Nesset, aktualiserer denne problemstillingen. Det

innebærer at Molde kommune varierer fra kystlandskap mot havgap til fjellområder i innlandet, noe som krever at miljøvariasjonen som må håndteres, har økt vesentlig.

I mai 2020 kom FNs naturpanel (IPBES) ut med en rapport som konkluderte med at en million arter står i fare for å bli utryddet. Rapporten viste til at det er arealendring som påvirker naturen mest negativt. Bortfallet av arter skjer altså både globalt, nasjonalt og lokalt. I Molde kommune viser en oversikt at vi står overfor: sterkt truede arter; kritisk truede og sårbare arter.

Langs hele kysten går sjøfuglbestanden sterkt tilbake, kystlyngheien er i ferd med å forsvinne. I Eikesdal i gamle Nesset kommune, handler det om å redde edellauvskog, gammel alm og tilhørende arter som holder på å bli borte i dette området. Eksempelvis rapporteres det fra lokalbefolkning i Midsund, at arten brunburkne (bregne) ikke har vært observert siden 2014. Dette er en art som er knyttet til bergarten med forekomst av olivin. Når det gjelder den gamle almeskogen i Eikesdal, har Molde kommune et internasjonalt ansvar.

Rødt ser på det som avgjørende viktig at den negative trenden der artsmangfoldet reduseres og bortfaller, må stoppes! Da må det gjøres omfattende politiske grep og det må avsettes tilstrekkelige

ressurser til naturkartlegging. Molde kommune må ta dette i betraktning som et tungtveiende

hensyn i alt planarbeidet, på både det politiske og det administrative plan. I tillegg bør Molde kommune legge til rette for og oppmuntre til at lokalbefolkningen verdsetter og bidrar til å berge natur og sikre artsmangfoldet. Molde kommune trenger en oppdatert karlegging av naturmangfoldet i kommunen. En kartlegging bør etterfølges av informasjonsmateriell som kan bidra til bevisstgjøring av naturens verdi i lokal sammenheng.

Rødt spør derfor ordføreren:

1. Hva har blitt gjort og hva gjøres for å kartlegge situasjonen og følge den opp når det gjelder: sjøfuglbestanden i Midsund; edellauvskog, gammel alm og tilhørende arter i Eikesdal; kystlynghei i Midsund; myrområder; og bregnearter som brunburkne i Midsund.

2. Hva gjøres i Molde kommune for å øke fokus på verdien som naturskogen vår har for både klimaet og artsmangfoldet?

3. Hva vil Molde kommune gjøre for å forbedre informasjonen om naturverdier og miljø i kommunen?

Rødt Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal