LESERINNLEGG

Nasjonal transportplan (NTP) til diskusjon!

MILJØGATA: E39 går i dag gjennom sentrum av Batnfjordsøra. 

Meninger

På Stortinget mandag 12. og tirsdag 13. april blir det avholdt Videokonferansehøring om Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Der vil delta, og få korte og noe lengre innslag/kommentarer, ledere/representanter fra landets fylker/regioner, interkommunale råd, enkelte kommuner, og ikkje minst en mengde interesserorganisasjoner m.m. Det er viktige saker som skal opp til brei diskusjon, og Stortinget planlegg å behandle saken NTP den 14.juni d.å. Fra vårt fylke deltar i videokonferansehøringa fylkesordførar og -varaordførar, leder i fylkets samferdselsutvalg, samferdselsdirektøren og leder i Nordmøre interkommunalt politisk råd.

Vi kan lese i Romsdals Budstikke 7. april at fra fylket her vil de i konferansen komme med følgende fire krav:

1- Statens vegvesen må fortsatt gis oppdraget med å utbedre E-136 Vestnes-Dombås, ikkje til «Nye veier».

2- Ny E-39 Astad-Bjerkeset, forbi Batnfjordsøra må inn på NTP slik at arbeidene kan startes innen 2027.

3- Det må komme mer penger til fylkesvegene de første 6 åra, for mye av vedlikeholdet er forskjøvet til etter 2027.

4- Mer penger til rassikring og tunnelsikring.


– Frykter år med utsettelser

Utbedringen av E136 gjennom Romsdal kan bli utsatt flere år. Ny E39 mellom Astad og Bjerkeset er ikke med i vegplanen fram til 2027. Dette er to av bekymringene ledelsen i fylkeskommunen vil legge fram når de møter Stortingets transportkomité etter påske.


Stor uro/skepsis med hensyn til punkt 2:

For meg er det ingen utfordring eller vanskelig å være fullstendig enig i punktene 1, 3 og 4, og vil ønske representantene som er nevnt over, lykke til på disse punkt.

Derimot punkt 2, «ny E-39 lagt utenom Batnfjordsøra, mellom Astad og Bjerkeset» er det svært vanskelig for meg å sjå nødvendigheten av i de nærmeste 10-12 årene. Og da mener jeg nødvendigheten sett i forhold til både trafikksikkerhet og framkommelighet opp i mot de prosjektene som er utelatt fra NTP, slik som for eksempel ny Strynefjellsveg m. tilknytning riksveg 15 til Geiranger. I tillegg kan nevnes ei strekning som det har vært lite kjempa for i nyere tid og som absolutt snart bør inn på NTP. Det er ei strekning jeg i avisa TK pekte på som trafikkfarlig like etter åpninga av Kristiansunds- og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) 20. august 1992. Det dreier seg om strekninga av riksveg 70 mellom den undersjøiske Krifast-tunnelen og Rensvik sentrum på Frei. (mer om dette i slutten av mitt innlegg)


Reagerer på framlegget i NTP:

– Fullstendig feil prioritering. Vi trenger ny vei!

– En helt uforståelig prioritering. Vi trenger ny E39 gjennom Batnfjord, sier Odd Steinar Bjerkeset (KrF).


Batnfjordsvegen

Utvikling av samferdsel og slik som anleggelse av strake «effektive» veger, kan ofte være et «tveegga sverd» og har derfor opptil flere negative i tillegg til sine positive sider. Hvis trafikkutviklinga fortsett å øke som den har gjort, ser også jeg at det en gang kan bli nødvendig å legge om E-39 forbi Batnfjordsøra, men da får vi håpe at kommunesenteret har bygd seg opp til å være såpass sterkt at forretningslivet og det andre som er der, vil eksistere også etter omlegginga. I dag er det to dagligvareforretninger i bygda og ellers lite forretningsliv, og butikkeierne mener klart at gjennomgangstrafikken er grunnlaget for at det fortsatt er to slike forretninger. Så har en miljøaspektet i dette; Store areal av landbruksjord/oppstykking av arealene blir ei negativ følge. (Slik sett kan en vente i kanskje minst 20 år når evt. Batnfjordsøra fungerer uavhengig av gjennomgangstrafikken (?), og legge vegen enda mer drastisk utenfor senteret ovenfor store deler av dyrkajorda?) Når vi vet at den mest gunstige farta med hensyn på drivstoff-/energiforbruk, og dermed avgassutslipp fra slike kjøretøy er rundt 70 km/timen, er en veg der folk i stor grad kjører litt over 90, også ei farlig side av det «tveegga sverdet». Ensformige veger er også sløvende, og myndighetene burde egentlig justert politikken sin med at det skal være nærmest samme fart om en kjører langs øde strekninger, eller om en passerer bygder og byer med de nye vegene lagt utenom sentrene. Både fra ordførar og fra opposisjonen i kommunestyret har det kommet uttalelser om at det ikkje haster med å legge vegen utenom bygde- og kommunesenteret. Det samme som nevnt også uttalt fra forretningsdrivende. Dette var og tema i ei idégruppe, sammensatt av folk fra flere lag og organisasjoner som kommunen har oppretta i forbindelse med oppstart av kommunedelplan for sentrumsområdene Batnfjordsøra. Der kom det fram stor bekymring hos flere, for at den begrensa vekstkrafta Batnfjordsøra har, raseres ytterligere om vegen blir lagt utenom allerede om få år.


– Vil svekke sentrum

Butikkeier Frode Åndal ved Bunnpris i Batnfjord mener ny veg utenom sentrum vil svekke både eksisterende forretninger og gjøre det vanskeligere å få etablert nye.


Alternativ inn på NTP

Noe tid etter Krifaståpninga omkom en person ved forbikjøring sør for Prestmyra på Rv.70 i daværende Frei kommune, nå Kristiansund. Den tragiske ulykka skjedde sannsynligvis grunna nettopp hovedproblemet med strekninga mellom Krifast-tunnelen via Storbakken – Prestmyra til Rensvik, nemlig for korte forbikjøringssikter, noen knappe horisontalkurvaturer og farlige bakketopper! Fra tunnelen er store kjøretøy ofte nede i under 60 km/t. og møter en ny bakke etter Flatsetsundet uten krabbefelt! Videre etter Storbakken noen for små horisontalkurvaturer på vegen så en må ligge under fartsgrensa, og flere livsfarlige bakketopper. Ved spesielle vær- / føre-/ lysforhold vil i alle fall ukjente kunne ta ei eksisterende lang rett strekning som «ok» til å kjøre forbi, noe som da vil få fatale følger grunnet nettopp bakketoppene. Det bør derfor være langt viktigere for folk fra Kristiansund, Aure/Tustna og Smøla å få denne strekninga Krifast-Rensvik, sammen med ei rundkjøring i Seivikakrysset på plass, enn en ny del av E-39 forbi Batnfjordsøra. En sparer under 2 minutter kjøring på ei slik omlegging ved Batnfjordsøra, og sentrum kan tape forretninger og mer. Sannsynligheten for å spare liv og helse, anser jeg også som større ved å utbedre strekninga av Rv 70 mellom Krifast og Rensvik, fremfor omlegging av E-39.

Så oppfordringa blir derfor, finn heller prosjekt for NTP 2022-2033 som er mer nødvendig enn det nevnt i punkt 2, ny del E-39 lagt utenom Batnfjordsøra. Langt under halvparten av det en omlegging ved Batnfjordsøra ville koste, ville vel løse alle utfordringene/manglene som strekningen av Rv 70 Krifast-/Freifjordtunnelen til Rensvik har i dag. Det finnes også enda flere, bedre og mer rettmessige prosjekt i Møre og Romsdal, og for så vidt i nabofylket sør for oss, enn en omlegging av E-39 ved Batnfjordsøra. Den delen av E-39 kan godt vente i flere år enda!

Øyvind Silset

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal