LESERINNLEGG

Terje Heggem, Terje Tovan og alle motstandere av bypakke Molde. Gratulerer med resultatet!

SKUFFET: – Vi må nå innstille oss på at Bypakken er skrinlagt og at dagens innfartsløsning E39 Bolsønes – Årø vil ligge som i dag, skriver ordfører Torgeir Dahl i dette innlegget.  Foto: Øystein Bjerkeland

Meninger

Problemet løst. Ingenting vil skje når det gjelder innfartsvegen til Molde eller når det gjelder gang- og sykkelveger de neste årene.

Dette er konsekvensene av at tilskuddet på 930 millioner kroner er ute av regjeringens forslag til ny NTP. Dermed er bypakken i Molde lagt i «likposen». For oss som har ment at det var riktig å se på bedre løsninger for kollektivtilbud og bedre løsninger for myke trafikanter, er det imidlertid ingen feiring, men dyp resignasjon. Vi har ment det var behov for å ta noen viktige byutviklingsgrep, men aksepterer selvsagt at flertallet i Molde kommunestyre med ulike begrunnelser har stemt mot.

Konspirasjonene

Jeg vil anbefale alle til å besinne seg. Det lanseres de villeste konspirasjoner og krav om navngitte personers avgang. Det er ikke greit at gruppeledere i Molde kommunestyre fremsetter mistillit på Facebook. Et slikt forslag må eventuelt lanseres i kommunestyret.Når det gjelder ulike konspirasjonsteorier, tar vel Terje Heggem sitt innlegg i lørdagens avis prisen som den mest kreative og minst kunnskapsbaserte. Dersom jeg som ordfører ønsket å sette lokaldemokratiet til side, hvorfor var da mitt forslag til Statens vegvesen å drøfte mulige løsninger med hovedutvalget Teknisk, Plan, Næring & Miljø? Konspirasjonen er meningsløs!

Og på hvilket grunnlag mener Terje Heggem at Statens vegvesen kan drive planarbeid basert på Statlig plan for et prosjekt som ikke blir vedtatt i NTP? En forutsetning for et slikt planarbeid er at prosjektet er med i NTP. Her mangler åpenbart Terje Heggem nødvendig planfaglige kunnskap.

For å understreke: Ikke på noe tidspunkt har undertegnede spilt inn noen tanker om Statlig plan i Molde, ei heller i planprosessene rundt Møreaksen.Jeg håper RB greier å sortere realitetene i de siste dagenes «avsløringer». Etter min oppfatning handler saken om en nødvendig tolkning av et tildels selvmotsigende kommunestyrevedtak. Det administrative rådet, som jeg støtter helhjertet, var å åpne for en dialog med kommunens politiske fagorgan for Plan. I utvalgsmøtet uttrykte enkelte politikere frustrasjon over liten fremdrift, men formålet var primært å åpne for en dialog for å se hvilke muligheter som eksisterte.

Og så må vi alle innstille oss på at Bypakken er skrinlagt og at dagens innfartsløsning E39 Bolsønes – Årø vil ligge som i dag.

Torgeir Dahl, ordfører

--------------------------


LESERINNLEGG

Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde

Moldemarkas Venner arbeider for å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde, med vekt på å bevare variasjon i natur og dyreliv.
Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal