LESERINNLEGG

Et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal

GODT NYTT: NTP 2022-2033 er godt nytt for Møre og Romsdal, skriver Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen.  Foto: Richard Nergaard

Meninger

Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 er godt nytt for Møre og Romsdal. Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt. Samtidig kommer nå en egen tilskuddsordning for fylkesveier som skal bidra til å redusere etterslepet på fylkesveinettet, og da særlig de næringsrettede veiene. I sum vil det bli investert for godt over 30 mrd på riksvegnettet i den kommende 12-års perioden.

I NTP 2022-2033 er det kun omtale og prioritering av prosjekter i første seksårsperiode. Andre seksårsperiode har en mer fleksibel og korridorvis tilnærming. Det betyr at det vil være mulig å jobbe videre med prosjekter som kan være aktuelle for oppstart i andre periode, slik at disse kan vurderes ved neste rullering av NTP i 2025.


Solbergregjeringen vil starte over 80 nye samferdselsprosjekt kommer de neste 6 åra

Holder fast på Møreaksen

Erna Solberg trakk fram strekningen Ålesund-Molde med Møreaksen som ett av regjeringens prioriterte vegprosjekt.


Det legges også opp til porteføljestyring. Det betyr at det skal jobbes videre med å forbedre prosjektene, både for å redusere kostnadene og øke nytten. Forbedringer i prosjektene kan bety en raskere oppstart og at vi får mer igjen for hver krone.

Noen prosjekter er allerede vedtatt. E39 Betna-Stormyra, E39 Lønset-Hjelset og E39 krabbefelt på Ørskogfjellet. Alle disse prosjektene sikres god fremdrift.

Det har vært viktig for oss å få en helhetlig utvikling av E136. Derfor har vi overført strekningen E136 Dombås-Vestnes til Nye Veier. Dette er en viktig vei for godstransporten inn og ut av fylket og har flere flaskehalser som skal utbedres, inklusive prosjektene i Romsdalen. Foreløpig anslag for utbedring av denne strekninger er 3 mrd.

Den største satsingen i Møre og Romsdal er E39 Ålesund-Molde, inklusive fjordkryssingen Møreaksen. Prosjektet vil halvere reisetiden mellom Ålesund og Molde, knytte Aukra og Midsund til fastlandet fergefritt og legge til rette for et større bo- og arbeidsmarked. Dette er et prosjekt som er anslått å koste 24 mrd hvor i overkant 20 mrd i statlig finansiering. Det er satt av 2,5 mrd i statlige midler i første periode, noe som ifølge Statens Vegvesen muliggjør oppstart i 2023/24.


Frank Sve meier Erna Solberg farer med tøv om Møreaksen

– Kven har råd å betale 500 kroner i bompengar mellom Molde og Ålesund kvar dag?

– Spør kven du vil om dei vil betale 500 kroner i bompengar kvar dag for å køyre frå Molde til Ålesund. Å snakke om å bygge bu- og arbeidsmarknad, er tøv når regjeringa legg opp til eit bompenge-bonanza utan sidestykke, seier Frp-politikar Frank Sve.


Planleggingsarbeidet med Hafast og Halsafjorden og de andre prosjektene på fergefri E39 vil fortsette. Det er viktig at nødvendig planleggings- og prosjekteringsarbeid blir fullført, slik at disse prosjektene kan vurderes ved neste rullering av NTP.

E39 Volda-Furene får oppstart i første seksårsperiode. Det er et viktig prosjekt for å løse de trafikale utfordringene i Volda sentrum og vil bidra til å bygge regionen bedre sammen, samtidig som det gir en mer effektiv transportvei for gjennomgangstrafikken.

E136 Lerstadvegen og bypakke Ålesund ligger inne i sin helhet i første seksårsperiode. Målet er at vi skal få behandlet bypakken i Stortinget før sommeren. Bypakken er viktig for trafikken inn og ut av Ålesund, men også for å legge til rette for bedre løsninger for gang, sykkel og kollektiv. Ålesund vil, som en av fem nye bykommuner, få tilgang til en ny tilskuddsordning som skal bidra til denne satsingen.

På E39 er det i tillegg to utbedringsstrekninger. Det er 500 mill til strekningen Hjelset-Bjerkeset og 421 mill til strekningen Bergsøya-Øydegard. Prosjektene innebærer tiltak for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og redusert reisetid.

Vi bygger sammen regionen fergefritt, reduserer reisetidene og legger til rette for et større bo- og arbeidsmarked. Samtidig får vi fjernet flaskehalser på riks- og fylkesvegnettet og bedret trafikksikkerheten. Og minst like viktig – vi fortsetter å styrke satsingen på vedlikehold og fornying. Det er god grunn til å kalle dette et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal.

Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen

-------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal