LESERINNLEGG

Er forutsigbarhet en luksus?

Politikerne i Hustadvika, tillitsvalgte og verneombud hadde dialogmøte i høst for å komme med innspill i forbindelse med pleie og omsorgstilbudet og hvilke føringer som skal legges til grunn med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i kommunen.  
Meninger

Undertegnede og flere med meg, hadde en tydelig forventning om at dette dialogmøtet skulle resultere i en langsiktig plan for pleie og omsorgstilbudet

I Hustadvika kommune, for deretter utarbeidelse av delplaner over tilbudet på kort sikt, som skulle fremmes i hovedutvalg, kommunestyre og være en del av budsjettprosessen i høst.

Eli Iren Sildnes, Høyre.  Foto: Privat

Derfor er overraskelsen stor når et av forslagene fra dialogmøtet dumper ned på saklisten i formannskapet, å legge ned Farstad omsorgsenter, FØR planene overhodet er på plass. Administrasjonen og flertallspartiene argumenterer med at det skal gi oss et økonomisk handlingsrom uten at det i saksfremlegget legges frem en eneste konkret krone i besparelse. Det er ingen oversikt over hvor beboere skal flyttes til, og det er ikke lagt frem hvilke økonomiske konsekvenser det gir når vi vet at nedleggelsen fører til utstrakt innleie av hjemmesykepleie/hjemmetjeneste.

Er det slik vi ønsker å ha det? Er det sånn vi skal drive politikk for vår nye, flotte kommune? I denne saken har vi virkelig anledning til å bygge gode planer og forutsigbarhet i en ny kommune. I stedet kastes det hals over hodet inn saker om nedleggelse fordi det skal gi oss et økonomisk handlingsrom som vi ikke helt hva innebærer. Vi mener nedleggelse av Farstad omsorgssenter må konsekvensutredes, spesielt sett i lys av folketallsutviklingen og at det om 4-5 år vil være mangel på institusjonsplasser i kommuene vår.

Det er en helt tydelig tanke at et helsehus skal bygges i Elnesvågen som skal romme fremtidige institusjonsplasser i kommunen. Men når er det reelt mulig at et slikt hus kommer på plass all den tid majoriteten av de nært forestående investeringene dreier seg om flere nye og oppussede skolebygg? All fornuft tilsier at det blir et godt stykke frem i tid, og det er ikke realistisk å tenke at dette plutselig skal stå ferdig om 4-5 år når behovet for institusjonsplasser øker.

Alle innbyggerne våre fortjener forutsigbarhet med god planlegging av helse og omsorgs tjenestene i kommunen, slik at vi føler oss trygge på å bli ivaretatt og med god kompetanse når vi trenger det.

Hustadvika Høyre fremmer følgende forslag til kommunestyre 19. november:

*Farstad omsorgsenter legges ikke ned.

*Det utarbeides en helhetlig langsiktig utviklingsplan/strategiplan over forebygging, pleie og omsorgstilbudet for eldre og syke i Hustadvika kommune fra 2021-2031.

*Planen skal gi følgende oversikt : enheter, funksjon, funksjonsfordeling, krav om kompetanse, alderssammensetning over eldre i kommunen, behovet for institusjonsplasser, kostnad pr. plass ved de ulike enhetene i omsorgstrappa i tidsperioden.

*Med utgangspunkt i den langsiktige utviklingsplanen lages det delplaner over en 4-års periode.

*Planene fremmes for kommunestyret og bakes inn i budsjettet.

Eli Iren Sildnes, Hustadvika Høyre

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal