LEDER ONSDAG 14. OKTOBER

Kutt i forhåndsbetalinga til ferjene

RABATTKORT: Arbeiderpartiet foreslår at forhåndsbetalinga på ferjekort skal reduseres til 1000 kroner. Det vil gjøre at flere kan bruke rabattordningene.  Foto: Olav Skjegstad

Dagens løsning er usosial, ikke alle har mulighet til å forskuttere 3600 kroner.

Meninger

For å få rabatt på ferjebilletten må privatpersoner betale inn 3600 kroner på forhånd. Arbeiderpartiet legger nå fram et forslag i Stortinget om å nedjustere dette beløpet til 1000 kroner. Partiet mener at 3600 kroner er et for stort beløp, og at dagens ordning rammer lavlønnsgrupper spesielt. Dersom partiet får flertall for sitt forslag vil en endring gjelde både for de statlige ferjene som går på riksvegstrekninger og for de ferjene som fylket har ansvar for.

Folk i Møre og Romsdal er avhengige av ferje. Dagens ordninger med krav om forskuddsbetaling rammer både privatpersoner og næringsdrivende. Forslaget fra Arbeiderpartiet vil innebære at terskelen for å opprette rabattkort vil bli lavere. Dette vil gjøre at flere kan ta del i ordningen, og reise billigere. Dagens løsning er usosial, ikke alle har mulighet til å forskuttere 3600 kroner. Slik ordningen fungerer i dag er det de som har midler til å legge ut som får benytte seg av rabattordningen.

Ved starten av koronaperioden ble kravet til forhåndsbetaling justert ned. Dette var ment som et virkemiddel for å avhjelpe de som ble økonomisk rammet av pandemien. Etter noen måneder ble det justert tilbake til 3600 kroner. Forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet mener at behovet fortsatt er der. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal vil ikke tidfeste hvor lenge han mener den reduserte forhåndsbetalinga skal gjelde. Kanskje vil det medføre at det er lettere å få flertall for forslaget, noe som kan være et viktig første steg mot en mer rettferdig ordning.

Det er ikke bare for privatpersoner at ordningen med forskuddsbetaling er krevende. Når saka nå er oppe til politisk debatt bør man også se på hvordan praksisen rammer næringslivet langs kysten. Senterpartiet peker spesielt på dette i en pressemelding som de sendte ut tirsdag. Det siste året har ferjeopprøret økt i omfang og styrke. Politikerne må nå finne gode løsninger slik at folk langs kysten ikke blir urettferdig behandlet.