LEDER TORSDAG 24. SEPTEMBER

Full åpenhet om pengefordelingen

VILLE FØRST LUKKE DØRA: Etter sterke reaksjoner valgte styreleder Tina Steinsvik Sund å utsette orienteringen om ny fordeling av helsemilliardene og la offentligheten få følge med.  Foto: MARIT HEIENE

Styret så først ut til å ha oversett at åpenhet gir tillit, lukkethet fører til mistenksomhet.

Meninger

Styret i Helse Midt-Norge har klokelig nok forlatt planen om å holde orientering om hvordan pengene kan fordeles bak lukket dør. Opprinnelig hadde styreleder Tina Steinsvik Sund innkalt til styreseminar i Trondheim der det skulle orienteres om en ny modell for inntektsfordeling, kalt Magnussen 2, utviklet av professor Jon Magnussen. Det var modellen som skulle informeres om, ikke hvordan potten Helse Midt får, skal kunne fordeles mellom de lokale helseforetakene i Midt-Norge. Opprinnelig var opplegget at verken pressa, tillitsvalgte eller allmennheten skulle ha mulighet til å lytte til orienteringen om Magnussen 2-modellen. Heldigvis snudde styrelederen.

For 2020 fikk Helse Midt-Norge 21,4 milliarder kroner til å drive spesialisthelsetjenesten. Å kjøre åpenhet rundt fordelingen av pengene helseregionen får, burde være helt fundamentalt. Helse-Midt-styret var inne på et feilspor dersom styret hadde tenkt å blende for innsyn fra offentligheten når det gjaldt prinsipp for en ny pengefordeling og justering av dagens måte å fordele potten på. Fordelingen av pengene har stor betydning for hvert enkelt sjukehus og hvilke tilbud innbyggerne får. Å finne en vanntett måte å fordele milliardene rettferdig, har vært vanskelig. Høsten 2011 laget professor Magnussen en modell som skulle sørge for en mer rettferdig fordeling av inntektene. Et viktig poeng med modellen var å fjerne skjevheter, slik at innbyggerne kunne få like helsetilbud, uavhengig av hvor de bor. Modellen bygget dels på fakta, dels på skjønn. I Møre og Romsdal er oppfatningen at dette fylket siden 2012 har blitt snytt på kjøttvekta av Helse Midt. Det hevdes at Helse Møre og Romsdal skulle hatt 1,3 milliarder kroner mer. Et opprop alle ordførerne i fylket har underskrevet viser at misnøyen er unison. Forventningene er derfor store til at styret lytter til innspillene fra Møre og Romsdal når beslutningen skal tas før jul, slik at urettferdigheten blir rettet opp i når pengene for 2021 fordeles.

Hadde den lukka dørs politikk blitt praktisert, ville Helse Midt-Norge skuslet bort muligheten til å skaffe seg legitimitet rundt beslutningen som skal tas seinere i høst. For det første er det vanskelig å finne en lovheimel styret kunne gjemme seg bak hvis dørene ble lukket. For det andre må innbyggerne kunne spørre: Hva er det i tallmaterialet rundt Magnussen 2 allmennheten ikke har godt av å vite, men som styremedlemmene skulle få kunnskap om? Styret så ei stund ut til å ha oversett at åpenhet gir tillit, lukkethet innbyr til mistenksomhet. Heldigvis snudde styret, og lover at åpenheten skal praktiseres.

– – – – – – – –

PS. Romsdals Budstikke omtalte i lederen torsdag 24. september (i papiravisa) hvordan styret i Helse Midt-Norge befatter seg med modellen for fordeling av inntekter til helseforetakene. Det riktige er at styret i Helse Midt-Norge ikke skulle behandle hvordan inntektene skal fordeles innad i Midt-Norge. Opprinnelig skulle styret få informasjon om modellen kalt Magnussen 2. Ei prosjektgruppe i Helse Midt arbeider nå med modellen. Deretter skal et forslag sendes ut på høring før styret fatter et vedtak, trolig i desember 2020. Professor Jon Magnussen skulle ikke være tilstede på styreseminaret. En video som forklarer modellen Magnussen 2 lages og sendes ut til offentligheten neste uke, ifølge Helse Midt-Norge.

Red.