LESERINNLEGG

Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde

Moldemarkas Venner arbeider for å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde, med vekt på å bevare variasjon i natur og dyreliv.

Daglig leder Ole Haugland i Moldemarkas Venner.  Foto: Eirik Heen

Meninger

Moldemarkas Venner tar ikke standpunkt for eller imot Møreaksen eller Romsdalsaksen. Men, gitt at det skal bygges ny E39 fra Julbøen til Molde (Fuglset), anbefaler vi det grønne alternativet med lang tunell.

Det grønne alternativet lar Moldemarka vest forbli urørt. Dagens kvaliteter med eldre kulturlandskap, urørt skogsterreng, og lettvint innfallsport til marka beholdes.

De rosa og blå alternativene derimot vil ødelegge disse delene av marka for kommende generasjoner. Firefelts veg i dagen, to bruer over Haukabøelva og to lange forskjæringer for tuneller under Kringstadnakken vil endre landskapet for all framtid.

Stiene på begge sider av Haukabøelva er viktige innfallsporter til store deler av marka vår. Spesielt stien (vegen) på østsida er godt opparbeida og tilrettelagt for folk i alle aldre. Rolige rusleturer til Kringstadsetra passer hele familien, fra de yngste til de eldste. Kringstadsetra er i seg sjøl ei perle, og vel verd et besøk. Kulturlandskapet med nærliggende elv innbyr til variert leik for de minste og fred og ro for de eldre.

Like viktig er denne stien som innfallsport for de som vil lenger inn i marka til sykkel eller til fots. Fra Kringstadsetra går stier videre i «alle» himmelretninger, med fiskemuligheter for eksempel i Langvatnet eller Kryssvatnet, utsikt fra høydedraga i vest, eller rundturer i den nesten urørte Arsdalen. Østover kan man gå videre via Mekvatnet og Mekdalen til de sentrale deler av marka med Varden etc.

Tilgang til Moldemarka er viktig for folkehelse og trivsel. Moldemarkas Venner mener de innganger vi har til marka må bevares og utvikles med tanke på bedre tilrettelegging. En kryssing der en firefelts E39 går over(?) turvegene vil være det motsatte av tilrettelegging. Opplevelsen av å gå langs etablert, gammel sti vil bli ødelagt når man på halvveien må passere en barriere som kryssingen vil utgjøre.

Fysiske sår etter anleggsperioden vil etter hvert gro, men det vil ta mange år før områder berørt av skjæringer, fyllinger, anleggsveger, riggplasser, etc er revegetert.

Støy fra tungtrafikk på en slik veg vil vi imidlertid aldri bli kvitt. Stillheten og naturens egne lyder vil bli forurenset av trafikkstøy i et stort område og for all framtid.

Grønt alternativ er kalkulert til å bli ca 300 millioner dyrere enn de andre alternativene med veg i dagen fra Mordal til over Haukabøelva. 300 millioner er ikke mye penger når vi snakker om vegbygging i Norge i dag. I forhold til kostnadene for E39 fra Ålesund til Molde utgjør denne prisforskjellen i størrelsesorden 1%! Og det er Moldemarka vest verd!

Med trinnvis utbygging blir forskjellen større, opptil ca 1,9 milliarder. Prisforskjellen blir så stor fordi rosa og blått alternativ kan bygges som tofelts veg, mens det grønne alternativet må bygges ferdig med fire felt i to tunelløp. For det grønne alternativet betyr det altså en forskuttering av full utbygging. Årsaken til dette er at tunell over 10 km av sikkerhetshensyn må bygges med to løp iflg Statens vegvesen sine håndbøker.

Sikkerheten skal vi ikke gå på akkord med, men vi utfordrer planleggerne til å finne like sikre men billigere måter å løse dette på. Hva med å la det ene tunelløpet forbli halvferdig, men brukbart som rømningsveg? Hva med å lage et tverrslag med ny inngang til Julsundvegen i området Skrenten – Høgskolen? Kan sistnevnte også bety bedre trafikkflyt for folk vestfra som skal til Molde sentrum?

Vi vil også påpeke at med en trinnvis utbygging av det rosa eller blå alternativet, får man to anleggsperioder med få tiårs mellomrom. En anleggsperiode med bygging av veg, bru og tunell er et stort inngrep i et så urørt område som vi her snakker om. Satt på spissen kan det innebære å gå med hørselvern på en provisorisk turvei i 2-3 år! Eller la være å gå i Moldemarka vest i denne perioden… Skal vi tåle en slik periode? Skal vi pålegge våre etterkommere en ny tilsvarende periode om 30(?) år?

En trinnvis utbygging er sjølsagt dyrere enn full utbygging i ett trinn, uavhengig av prisstigning i perioden. Summen av riggkostnader blir betydelig større. Så mye større at trinnvis utbygging av rosa eller blått alternativ blir dyrere enn full utbygging av grønt alternativ?

Moldemarkas Venner går for grønt alternativ!

Ole Haugland, styreleder Moldemarkas Venner

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal