LESERINNLEGG

Julbøen – Molde og Statens vegvesen

Meninger

I vegplanen for Julbøen - Molde, som for tida er på høring, leser vi i beskrivelsen av planen at vegvesenet er pålagt å redusere kostnadene i prosjektet, og kan derfor vanskelig forsvare kostnadsøkningen med en sammenhengende tunell til Fuglset.

Vegvesenet gir på den måten de folkevalgte i kommunen en klar melding om at de vil ha en veg på to km i dagen mellom Mordal og Kringstadnakken. Vegvesenet er trolig urolige for at flertallet i kommunestyret kan komme til å mene noe annet enn dem selv.

Hvem vegvesenet har fått et pålegg fra vet vi ikke, men vi regner med at det ikke blir tatt noen endelig beslutning i Samferdselsdepartementet før konsekvensutredningen er gjennomgått og høringsuttalelsene er kommenterte. Departementet vil sikkert legge stor vekt på kommunestyret sin selvstendige mening i saken.

I både samfunnsplanleggingen og i næringslivet blir det ofte tatt miljøhensyn, selv om det kan føre til ekstra kostnader for en utbygger. Men dette prinsippet skal altså ikke gjelde for Møreaksen. Det var blant annet Fylkesmannen, ut fra sitt miljøansvar, som gikk inn for utredning av en lang tunell fra Julbøen og inn til byen.

Konsekvensen av kravet fra vegvesenet om en motorveg i dagen, er store naturinngrep med en barriereeffekt og ødeleggelse av et viktig friluftsområde. Blant annet vil turmålene Kringstadsetra og Kringstadnakken bli utsatt for trafikkstøy. Det vil heller ikke bli attraktivt å gå på tur under en motorveg.

Vegvesenet sin oppgave må være å legge fram fakta og komme med objektive faglige vurderinger av forskjellige alternativ. Det er Stortinget som eventuelt en gang kommer til å bevilge penger til bygging av Møreaksen. Da vil både departement og Stortinget merke seg protestene mot en E39 i en bymark.

Dersom det ble foreslått en Europaveg i Nordmarka i Oslo eller i bymarka i Trondheim, hadde det blitt en nasjonal sak. Det bør også den planlagte trusselen mot Moldemarka bli.

Det kommer etter hvert fram at vegvesenet ikke bare opptrer som en objektiv fagetat, men også som en politisk aktør. Ett eksempel er at vegvesenet i flere sammenhenger har argumentert med at Fylkesmannen har varslet innsigelse til en del av Romsdalsaksen. Blant annet i en orientering fra strategisjefen i vegvesenet til fylkespolitikere der forskjellige vegprosjekter var tema. Den siste saken ble referert i Romsdals Budstikke den 11.6.20.

Vi gjorde en faktasjekk av argumentet om innsigelse ved å kontakte Fylkesmannen, og vi ba om å få tilsendt brevet der det varsles innsigelse til en del av Romsdalsaksen. I brevet er ikke ordet innsigelse nevnt. Fylkesmannen opplyser at det de kom med var en grov vurdering av konfliktpotensialet for de ulike løsningene ved en fjordkryssing opp mot natur-, landskaps- og friluftsinteresser.

Prinsipielt mener vi at den beste løsningen for natur og miljø er elektriske ferger over fjorden. Det vil også være en miljøgevinst dersom biltrafikken etter hvert minker istedenfor å øke.

Naturvernforbundet i Molde

-------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal