LEDER LØRDAG 8. AUGUST

Ingen reprise på urimeligheten, takk!

Må rette opp urimeligheten: Sjukehusa i Møre og Romsdal har siden 2012 fått mindre penger å drive helsetilbudene for enn de skulle hatt. Det må Helse Midt rette opp i.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Helse Midt-styret må se Midt-Norge under ett, ikke la seg presse av St. Olav-miljøet.

Meninger

Folk skal ha likeverdige helsetilbud uansett hvor de bor. Det var målet Stortinget satte da det bestemte at staten skulle ta over ansvaret for sykehusdriften i Norge fra januar 2002. Å bli enig om hvordan pengene skal fordeles for å klare å gi innbyggerne i Møre og Romsdal, i Nord-Trøndelag og i St. Olavs hospitals opptaksområde like god kvalitet og like god tilgang til helsetjenestene, har vist seg å være mye vanskeligere. Når helsemilliardene skal fordeles, argumenterer hver for seg sjøl – og den sterkeste vinner.

Pengesummen hvert enkelt helseforetak får til å drive spesialisthelsetjenesten, kjøpe inn medisinsk-teknisk utstyr og investere, avgjør hvor gode helsetilbud befolkningen i de ulike delene av Midt-Norge får. For å prøve å lage en rettferdig måte å fordele pengene på, engasjerte Helse Midt-Norge professor Jon Magnussen til å lede arbeidet med å lage en regnemodell. «Magnussen-modellen» ble vedtatt innført fra 2012, de første fire åra gradvis. Modellen innebar at 133 millioner kroner ble flyttet fra Helse Møre og Romsdal til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital. Begrunnelsen var at det i gamle Helse Sunnmøres område ble brukt mer penger på somatiske pasienter enn i resten av Midt-Norge.

Når penger skal fordeles ut fra en regnemodell, forstår alle at det du putter inn i kalkulatoren, får betydning for svaret. Det er ingen tvil om at den første Magnussen-modellen fordelte helsepengene på en måte som har gått ut over helsetilbudet i Møre og Romsdal. Riktig nok må vi si oss enig i kritikken fra St. Olav-miljøet mot måten Helse Møre og Romsdal har vært ledet i flere år, med store underskudd, men det er ikke modellen sin skyld.

En ny Magnussen 2- modell skal rette opp skjevfordelingen av penger. Nye måter å regne på viser at Helse Møre og Romsdal bør ha 271 millioner kroner mer hvert år. Helse Nord-Trøndelag 72 millioner kroner mer. Hvorfor Helse Midt-Norge endret regnemodellen slik at St. Olav får 87 millioner kroner mer, er interessant å vite. Helseforetakene er til for pasientenes skyld, og pasientene er opptatt av rettferdighet. Det må ikke bli noen reprise på urimeligheten fra 2012. De fleste er klar over at Møre og Romsdal bare har to av ni styremedlemmer i Helse Midt-Norges styre; Liv Stette og Steinar Kristoffersen. Et samlet Helse Midt-styre må evne å se Midt-Norge under ett, ikke la seg presse av det sterke St. Olavs-miljøet som vil ha mer og mer.