LEDER FREDAG 3. JULI

Beboernes bekymring må tas på alvor

SKUFFET: Styret i Kviltorp Vel er skuffet over at Kviltorpvegen har blitt forkjørsveg uten at velforeningen har blitt varslet eller spurt.   Foto: Iris Katrine Hamre

Det er underlig at det gjøres store endringer på denne vegen uten at det har vært noen kommunikasjon med dem som bor i området og bruker vegen.

Meninger

Tirsdag denne uka ble det satt opp forkjørsskilt langs hele Kviltorpvegen i Molde. Over tid har det vært bekymring for sikkerheten langs vegen som er skoleveg for mange av barna som går ved Kviltorp skole. Trykket på innfartsvegen samt etablering av en ny dagligvarebutikk i området har bidratt til et endret trafikkbilde. Fylkeskommunen har endret til forkjørsveg uten å ha noen dialog med beboerne og brukerne av vegen.

Reaksjonene i nabolaget er sterke. Styreleder i Kviltorp Vel, Charlotte Langset, sier at hun ikke ser noen fordeler ved endringen. Også deler av foreldreutvalget ved Kviltorp skole er skeptisk. Politispesialist Kjellbjørn Johansen sier at han er undrende til avgjørelsen. Fylkeskommunen viser til at målet med endringen er at trafikksikkerheten skal økes, og at en samlet vurdering er gjort av fylkeskommunen, kommunen, politiet og Statens vegvesen. Samtidig understreker de at de vil følge trafikkbildet på strekninga nøye framover, særlig til høsten ved skolestart.

Trafikksikkerhet har vært et viktig tema for både velforeningen og foreldreutvalget over tid. Det er underlig at det gjøres en større endring uten at det har vært noen form for kommunikasjon med disse instansene.

Vi tviler ikke på at ønsket med endringen er å øke trafikksikkerheten. Samtidig vet vi at enkelte av forkjørsvegene i Molde er svært ulykkesbelastet. Spesielt rammer dette myke trafikanter. På en skoleveg er dette spesielt viktig. Spesielt på vinterstid er det store utfordringer på Kviltorpvegen. Mangelfull brøyting skaper store utfordringer om vinteren.

Fylkeskommunen viser i sitt tilsvar til at de er igangsatt andre trafikksikkerhetstiltak på vegen. Det er bra, men det er fortsatt meldt inn behov om høgere kantstein på deler av strekninga. Status som forkjørsveg kan føre til høgere fart. Fylkeskommunen bør se nærmere på hvordan de har gått fram i denne saka.