LESERBREV

Tina Bru: Er Haramsøya rettsløs?

Spørsmålet til Tina Bru: er det ingen som skal påse at konsesjonen på Haramsøya ikke bryter folks rettigheter?

Verken NVE eller politiet, som er statens representanter, gjør noe for folk og natur, mener Rødt-politikerne i leserinnlegget. Her politiet som aksjonerer på Haramsøya.   Foto: Sunnmørsposten

Meninger

Politikk er mennesker og bare mennesker ble gjentatt gang på gang under Fylkestinget i Møre og Romsdal mandag og tirsdag denne uken. Hvorfor beskytter da politiet maskiner? Hvorfor har investeringen til et finsk selskap politibeskyttelse? Mens de som har vokst opp på Haramsfjellet ikke har noen å gå til. Det sprenges på Haramsfjellet. Hjort er sett nede i bygda midt på dagen.

Ålesund kommunestyre har på fredag muligheten til å velge mellom sine innbyggere og pengeinteresser. Kommunestyret kan oppheve reguleringsplanen for Håneset. Kommunestyret alene kan ta vare på strandsonen, gytende torsk og eierinteressen til en intetanende nabo. Da må de kreve at fyllingen som ikke er lovlig, tilbakeføres til sånn den var før.

Det står i tillatelsen: «NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.» Hvem skal følge opp dette? Vanligvis er det kommunen – derfor kommer denne saken til kommunestyret i Ålesund på fredag.

Tidligere høyrepolitiker Edvard Devold siteres i Sunnmørsposten 17. juni «Slik fagavdelinga i kommunen forstår det, nyttar det ikkje å stoppe ein statleg arealplan, seier Edvard Devold. Han er leiar for plan, byggesak og geodata. – Det som er spesielt med saka er at området er omfatta av den statlege konsesjonen som er gitt. Slik vi har forstått det, har Zephyr rett til å bruke arealet til ilandføring og riggplass, seier Devold til Sunnmørsposten.» Devold mener tilsynelatende at kommunen ikke kan gjøre noe, men har tar forbehold som vekker tvilen.

Hvis ikke kommunen, hvem kan da gjøre noe? Hvis det Devold sier stemmer, er det NVE som skal kunne rette opp forhold knytta til kaia. Men NVE skriver i et vedtak av 17. juni følgende: «NVE avviser Rødt Møre og Romsdals krav om at NVE skal fatte vedtak om stans i anleggsarbeid på Haram vindkraftverk, ettersom de forholdene Rødt Møre og Romsdal beskriver er privatrettslige forhold som faller utenfor NVEs myndighetsområde å håndheve.»

Forholdene som Rødt Møre og Romsdal beskriver er brudd på byggeforbudet i strandsonen i plan- og bygningsloven. Et tiltak som krever reguleringsplan og byggesøknad, er gjort uten at det er lagt fram slike tillatelser. Det er fylt ut i sjø uten at det er lagt fram tillatelser til det. Det siste forholdet er fylling på annenmanns grunn (uten at makeskifte er lovlig gjennomført). Dette siste er privatrettslig, mens de andre vanligvis er kommunens ansvar.

Hvis det stemmer at dette ikke er kommunens ansvar som Devold sier, da skulle ansvaret for å følge opp at tillatelsen gitt av NVE følges opp av NVE. Men NVE sier i vedtaks form at de ikke har ansvaret.

Betyr det da at verken kommunen eller NVE som statlig myndighet kan gjøre noe? Rødt politianmeldte de samme forholdene fredag 8. juni. Politiet har ennå ikke tatt kontakt for å følge opp saken. Samtidig som uniformert og sivilpoliti jobber for at utbyggingen skal gå sin gang.

Verken NVE eller politiet, som er statens representanter, gjør noe for folk og natur. Hvis ikke NVE følger opp brudd på tillatelsen de har gitt, må Ålesund kommunestyre være rett myndighet.


LESERBREV

Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga

For oss i politiet er det utfordrande når det er "vanlege" folk  med stort samfunnsengasjement som utfordrar tenesteutøvinga vår. Mange i politiet er slett ikkje for ei utbygging på Haramsøy. Som politifolk må vi likevel klare å skilje mellom personlege oppfatningar og pliktene som tilsette i politiet.


Hvis kommunens politikere mener at politikk handler om mennesker, så er det eneste ansvarlige å pålegg stans i aktiviteten. Helt konkret kan de bruke sin rett til å trekke tilbake reguleringsplanen på Håneset. Ålesund kommune må ta det ansvaret NVE unndrar seg. Skal de ulovlige tiltakene stanses og få den konsekvensen som ulovligheter møtes med for alle andre, må kommunen bruke sin myndighet etter plan- og bygningsloven. På fredag blir det spennende å se hvilke partier som setter mennesker først i politikken i Ålesund. Og spørsmålet til Tina Bru: er det ingen som skal påse at konsesjonen på Haramsøya ikke bryter folks rettigheter?

Malena Strømmen Malakzadeh, vara kommunestyrerepresentant Rødt Ålesund

Roy Thore Fjeldseth, vara kommunestyrerepresentant Rødt Ålesund

Morten Walløe Tvedt, fylkesleder Møre og Romsdal