LESERINNLEGG

«Ved å slå sammen fødeavdelingene vil vi sannsynligvis løse flere av dagens utfordringer»

«Både fødeavdelinga i Molde og i Kristiansund er pr i dag så små at dette er en utfordring.»

Fødesammenslåing er en liten, men omstridt del av forberedelsene til innflytting i fellessjukehuset på Hjelset.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I anledning diskusjonen om fødeavdelingene i Molde og Kristiansund og spørsmålet om å beholde begge avdelingene, ønsker jeg, som jordmor, å komme med noen betraktninger.

Da jeg startet å jobbe ved fødeavdelinga i Molde i 1982, hadde vi ca. 750 fødsler i året. I dag har vi knapt 500. Tilsvarende, mener jeg å huske, hadde Kristiansund ca 500fødsler og i dag knapt 350. Kravet for å kunne ha status som fødeavdeling er å ha døgnkontinuerlig tilgang til jordmødre og fødselsleger.


Legger trykk på å samkjøre Molde og Kristiansund sjukehus

Utsetter fødeavklaring til høsten

Denne uka skulle avklart løsninga for fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Korona har skjøvet den avgjørelsen til høsten, men nå legges fullt trykk på å samkjøre Molde og Kristiansund sjukehus før innflytting på Hjelset.


I diskusjonen som foregår i mediene om opprettholdelse av fødeavdelinga i Kristiansund, er det ganske ensidig fokusert på reiseavstand til sykehus og hvilke utfordringer dette medfører. Jeg vet at lang reiseveg er en utfordring for fødende. Denne situasjonen er det mange som har også i dag, ikke bare her men også mange andre steder i vårt langstrakte land. Dette kan til en viss grad kompenseres med tiltak, som blant annet følgetjeneste av jordmor.

Når det gjelder å opprettholde fødeavdelinger er det også andre viktige momenter som må vektlegges.

I Møre og Romsdal har vi pr i dag 3 fødeavdelinger, Kristiansund, Molde og Volda, og en kvinneklinikk i Ålesund. I kvinneklinikker behandles normale fødsler samt kompliserte svangerskap og fødsler, og sykehuset skal ha nyfødtavdeling. Ved fødeavdelingene behandles normale fødsler samt kvinner med lettere komplikasjoner og det er ikke krav om nyfødtavdeling på sykehuset.

De fleste fødsler er normale. Noen fødsler forventes normale, men får et komplisert forløp. Noen fødsler forventes kompliserte og skal behandles med dertil tilgjengelige ressurser. Disse kvinnene skal i vårt fylke føde i Ålesund. Så problematikken med lang reiseveg er pr i dag allerede en utfordring og kan bli det i enda større grad hvis vi ikke greier å opprettholde standarden på våre fødeavdelinger.

Ved våre 3 fødeavdelinger har vi altså normale fødsler, vi har kvinner med lette komplikasjoner men som kan føde trygt med vår beredskap, og vi har fødsler der det er nødvendig å overflytte mor og/eller barn til et høgere beredskapsnivå ved fødselsstart eller etter en fødsel.

Pr i dag har vi problemer med tilgang på personell, jordmødre og leger, ved sykehusene i både Molde og Kristiansund. Årsakene er flere. Det utdannes for få til å dekke behovet ved alle landets fødesteder, utdanningsstedene ligger i de store byene, og den lange utdanninga gjør at mange har etablert seg med hjem og familie og ønsker ikke å flytte. Mange har ønske om å jobbe i et større og mer utfordrende faglig miljø enn det småsykehusene kan tilby.

Blir fagmiljøene for små er det vanskelig å opparbeide og vedlikeholde god kompetanse. Det er det samme innenfor fødselshjelp som i andre av livets situasjoner, at for å bli god er det viktig med praksis og trening. For å kunne opprettholde ei døgnkontinuerlig avdeling må det være et gitt antall ansatte, leger, jordmødre, barnepleiere, tilgjengelig. Fødeavdelinga er også avhengig av andre spesialiteter ved sykehuset som for eks. anestesipersonell. For at de som er ferske i faget skal få opparbeidet nødvendig fagkompetanse og senere beholde sin kompetanse er det nødvendig med tilgang på brukere av tjenesten, dvs. fødekvinner.

Både fødeavdelinga i Molde og i Kristiansund er pr i dag så små at dette er en utfordring. Personalmangelen i avdelingene og størrelsen på enhetene gjør og at vaktbelastningen på de som jobber der er urimelig stor. I mange år har begge avdelingene vært helt avhengig av tilgang til vikarer for å få opprettholde avdelingene. Dette er sårbart, det har ikke minst den siste tida vist oss.

Ved å slå sammen avdelingene vil vi sannsynligvis løse flere av dagens utfordringer.

Avdelingen vil få et rimelig antall fødsler og dermed et mer robust fagmiljø.

Det vil være mer attraktivt å søke jobb ved ei større avdeling.

Vaktbelastningen blir mindre og dermed mer akseptabel for søkere til stillingene.

Før innflytting i nye SNR med de utfordringene som en flytting medfører, er det viktig at personalet ved avdelingene er faglig samkjørte. Det vil si at sammenslåing må gjøres i god tid før sykehuset på Hjelset er ferdig.

Ingeborg Drejer Thomassen