LESERINNLEGG:

Manglende logikk om salg av øl

Iman Winkelman.  Foto: Virke.

Meninger

Under overskriften «Øl hører ikke heime på bensinstasjoner» konkluderer Romsdals Budstikke på lederplass med at dagligvarebransjen bør beholde sin enerett når det gjelder adgang til omsetning av svake alkoholholdige drikkevarer. Vi savner en mer nyansert vurdering av forslaget om å la kommunene avgjøre søknader om salgsbevilling fra servicehandelsbedrifter.


LEDER TIRSDAG 2. JUNI

Øl hører ikke heime på bensinstasjoner

Det er uforståelig at Frp ikke vil at folks helse og trivsel skal veie tyngst.


La oss innledningsvis gjøre det tydelig at vi har stor forståelse for de uheldige samfunnskonsekvensene overkonsum av alkohol kan ha. Vi er i likhet med avisens lederskribent også enig i at alkohol og bilkjøring er uforenlig.

Samtidig er vårt utgangspunkt at alle aktører som konkurrerer i det samlede dagligvaremarkedet bør gis anledning til å konkurrere på like vilkår. Dagens statlige forskrift som forbyr kommunene å tildele kiosker og bensinstasjoner salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer, innebærer en direkte konkurranseulempe for servicehandelen på nær 13 milliarder kroner. I tillegg går bransjen glipp av verdifull tilleggsomsetning som følger av at forbrukerne samler alle sine innkjøp ett sted.

Over tid medfører dagens lovgivning at bransjenære konkurrenter til servicehandelen i stadig økende grad spiser seg inn på markedet til landets kiosk- og bensinstasjonsnæring, uten at bransjen kan ta et jafs tilbake. I praksis medfører dette færre lønnsomme bedrifter og trygge arbeidsplasser i servicehandelsnæringen. I tillegg har dagens salgsbevillingsforbud negativ effekt på konkurransen i det samlede dagligvaremarkedet. De eneste som i realiteten tjener på dagens regulering, er de dominerende dagligvareaktørene.

De senere år har bransjeglidningen medført at det er stadig vanskeligere å foreta et klart skille mellom dagligvare, kiosker og bensinstasjoner. En rekke dagligvarebutikker i distriktet har etablert drivstoffsalg i tilknytning egen virksomhet, og i de bynære områdene er tilbud om lading i kombinasjon med dagligvarevirksomhet stadig mer utbredt. Tilsvarende fører mange kiosker og bensinstasjoner et større dagligvareassortiment sammenlignet med tidligere. Det er vanskelig å forstå hvorfor en dagligvarebutikk kan kombinere omsetning av øl og drivstoff, mens en bensinstasjon ikke gis anledning til det samme. Og hva er den egentlige forskjellen mellom en nærbutikk med hurtiglading, og en bensinstasjon med tilbud om ladeplasser i kombinasjon med brød, smør og andre matvarer i hyllene? Vi kan trygt konkludere med at forbrukerne i like stor grad benytter bil til begge typer utsalgssteder.

Vårt forslag om å gi kommunene mulighet til å behandle søknader om salgsbevilling også når søknaden kommer fra en servicehandelsbedrift, innebærer ingen generell liberalisering av alkoholpolitikken. På samme måte som hva tilfellet er for søknader fra dagligvarenæringen, kan kommunene på selvstendig grunnlag vurdere om søknader om salgsbevilling fra kiosker og bensinstasjoner skal innvilges. Vi tror lokal beslutningsrett i et slikt spørsmål bidrar til at man finner gode løsninger de steder der det er naturlig at også andre utsalgssteder enn dagligvarebutikker kan tilby sine kunder et samlet vareutvalg.

Avslutningsvis: Lederskribenten i Romsdals Budstikke er bekymret for hvordan økt tilgjengelighet til alkohol vil påvirke folkehelsen. Fra vår side er vi opptatt av de næringspolitiske sidene av dagens regulering. Dersom forslaget om å gi kommunene rett til å behandle søknader om salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner faller, bør man vurdere å la Vinmonopolet overta dagligvarenæringens omsetning av svake alkoholholdige drikkevarer. Dette vil bidra til konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. Samtidig vil et slikt forslag innebære at tilgjengeligheten til alkohol blir begrenset utover hva tilfellet er i dag. Ut fra argumentasjonen som lå til grunn for å konkludere med at øl ikke hører hjemme på bensinstasjoner, forventer vi at vårt forslag om å la Vinmonopolet overta all alkoholomsetning får ubetinget støtte fra lederskribenten i Romsdals Budstikke.

Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal