LEDER 27. APRIL 2020

Sjøfronten 2 må settes på pause

« Når det er knapphet på penger, må Molde løse lovpålagte oppgaver først. »

Sjøfronten: Molde kommune bruker 174 millioner kroner på å lage Sjøfronten 1. Kommunen må løse lovpålagte oppgaver før den gir seg i kast med Sjøfronten 2.   Foto: Jan Inge Tomren

Meninger

Moldes store løft for å gjøre sentrum av byen mer attraktiv, har sin pris. Første del av Sjøfronten, der Torget bygges om og byens ansikt mot fjorden får helt ny utforming, var vedtatt å skulle koste 130 millioner kroner. Siden vedtaket ble fattet for tre år siden, har prisen økt og økt. Kommunedirektøren i Molde har informert formannskapet at kostnadene for Sjøfronten 1 vil være 174 millioner kroner. Kostnadene har økt med 33 prosent.

I Molde er meningene delte om Sjøfronten-utbyggingen. Det vil være en forsømmelse hvis ikke politikerne etterspør forklaringer og dokumentasjon på hvorfor et så stort prosjekt sprenger vedtatte økonomiske rammer. På ti måneder har kostnadene økt med 23,5 millioner kroner. Politikerne har antakelig ikke noe annet valg enn å få gjort ferdig Sjøfronten 1.

Kommunes planer om neste etappe i byutviklinga, Sjøfronten 2, er beregnet å bli et minst like kostbart prosjekt. Etter vår mening er det vektige argument for å sette Sjøfronten 2 på pause.

I likhet med andre kommuner må Molde kommune belage seg på lavere skatteinntekter i år og kanskje i 2021 også. Kommunen har en anstrengt økonomi allerede. Selv om Molde får overført ekstra penger fra staten, vil det neppe være tilstrekkelig til å dekke utgiftene kommunen har og får i forbindelse med koronasituasjonen.

Mange arbeidstakere er permittert fra jobben, noen er oppsagt. Når folk får lavere inntekt, vil flere ha behov for hjelp. Molde kommune må ta høyde for at flere kommer til å trenge sosialstønad. Kommunen har oppgaver den etter loven er pålagt å levere. Barnehage, skole, psykisk helsevern, barnevern, pleie og omsorg er noen slike lovpålagte oppgaver. Når det er knapphet på penger, må kommunen styre pengebruken slik at de nødvendige oppgavene løses først.

Når store deler av norsk økonomi er satt på vent, kan ikke Molde kommune frikople seg fra virkeligheten. I en krisesituasjon må prestisjen vike. Kommunen må vente med å ta opp nye lån og tenke på Sjøfronten 2 inntil man har full oversikt over hvor mye penger Molde har å rutte med når koronasituasjonen er over.