LEDER LØRDAG 7. MARS

Sjansespill med Trollstigvegen

«Tar politikerne ansvaret for sikkerheten til en million mennesker i Trollstigen?»

Sikkerheten i Trollstigen: En 415 meter lang tunnel kan føre trafikken i Trollstigen forbi det mest rasutsatte området.   Foto: Ottar Rydjord

Tar politikerne ansvaret for sikkerheten til en million mennesker i Trollstigen?

Meninger

«Dersom steiner treffer bil, vil sjøl steiner med knyttnevestørrelse kunne gjøre skade på både trafikanter og kjøretøy». Det er geologene i Statens vegvesen som beskriver risikoen for trafikantene i Trollstigen på denne måten i en rapport som bare er knapt tre måneder gammel. Geologene har sett på faren for steinsprang og skred i fjellsida ovenfor den populære turistvegen, og kommet med forslag om hva som bør gjøres.

Det er ubestridt at det ofte faller stein ned på vegen i Trollstigen. Som oftest er det småstein som raser nedover fjellsida, men også større steiner faller ned. Om våren løsner betydelige mengder is og havner på vegen. Da er det ryddemannskapenes sikkerhet som settes på prøve.

Vi stiller oss uforstående til at fagstyret for samferdsel i Møre og Romsdal løfter Trollstigen ut av planen for sikringstiltak det haster å gjennomføre. Samferdselsutvalget har tatt Trollstigen ut av prioriteringslista, der den sto øverst, og ber staten ta ansvaret for å skaffe penger til å sikre vegen. Det kan sikkert være gode argument for at staten må ta sin del av kostnadene, ettersom Trollstigen er en av strekningene for Nasjonal turistveg, men til sjuende og sist er det Møre og Romsdal fylkeskommune som eier vegen, og som dermed har ansvaret for å sikre vegen best mulig. Statens vegvesen mener den beste måten å sikre Trollstigen på er å bygge en 415 meter lang tunnel slik at trafikken passerer forbi den mest rasutsatte strekninga. Prisen på sikringstiltakene er anslått til 260 millioner kroner. Sikring av Trollstigen er ikke fort gjort. Det kreves flere geologiske undersøkelser, problematikken rundt anleggsarbeid og framføring av strøm i et landskapsvernområde kompliserer. I tillegg er det naturlig at reiselivsnæringa får varsel om anleggsarbeid minst to år i forvegen. Vi mener fylkeskommunen må bevilge penger til å komme i gang med geologiske undersøkelser og planlegging av sikringstiltak. Setter politikerne sin lit til at staten betaler, tar de en stor risiko med sikkerheten til de mange som kommer til å kjøre Trollstigen. Bare i juli ventes over 400.000 personer å kjøre Trollstigen. Er fylkespolitikerne beredt til å ta ansvaret for sikkerheten til mer enn en million mennesker som kjører Trollstigen i år?