LEDER LØRDAG 15. FEBRUAR

Kom ut fra dvalen og start vegbyggingen!

Kontrast: I Trøndelag omtales 2020 som det store samferdselsåret, i Møre og Romsdal står de store riksvegprosjektene i stampe.   Foto: RICHARD NERGAARD

Samferdselsministeren må raskt bestemme hvordan Lønset-Hjelset skal finansieres.

Meninger

Ventetida har allerede vært lang. Flere av de store riksvegprosjektene i vår del av fylket står på stedet hvil, og venter på en politisk avklaring eller på penger. Det er på høy tid at statens vegprosjekt kommer ut fra dvalen, og at ord omsettes i handling.

I Romsdalsregionen er det vegprosjekt som er klar til å startes. Vi tenker spesielt på ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde. Det ømme punktet for denne vegstrekninga handler om det skal kreves bompenger fra trafikanter som kjøre gamlevegen etter at ny veg er åpnet, eller om trafikk på gamlevegen, som sideveg, skal kjøre gratis. I løpet av høsten begynner byggingen av nytt sjukehus på Hjelset, uten at den viktige vegforbindelsen i retning Molde er påbegynt. Det virker ulogisk at vegprosjektet ikke holder tritt med sjukehusbyggingen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide må raskt bestemme hvordan Lønset-Hjelset skal finansieres.

Langs den andre store samferdselsåra, E136, venter vegprosjekt som krabbefelt øverst i Romsdalen og ny veg mellom Marstein og Flatmark på penger. Tar vi med krabbefeltet som skal bygges på vestsida av Ørskogfjellet, ser vi at Møre og Romsdals mest brukte samferdselskorridorer trenger å bli utbedret.

Det nye, statseide selskapet Nye Veier AS, er i ferd med å starte fire nye vegprosjekt, mellom Ulsberg og Trondheim og mellom Trondheim og Åsen. Vegprosjektene som startes i Trøndelag, koster rundt 16 milliarder kroner. Året 2020 omtales som «Det store samferdselsåret» i Trøndelag. Kontrasten fra Trøndelag til Møre og Romsdal er slående. I Møre og Romsdal ville man kommet langt med de nevnte vegprosjektene med bevilgninger på 5–6 milliarder kroner. Naturligvis vil det aller største riksvegprosjektet, Ålesund-Molde med fjordkryssing, kreve langt større investeringer.

Når riksveger utbedres eller bygges, skaper det positive ringvirkninger både i anleggstida og etterpå. Mange maskinentreprenører i Møre og Romsdal melder om magre tider med få nye prosjekt å konkurrere om. Det er god samfunnsøkonomi å sørge for bedre trafikkflyt og sikrere veger, samtidig som anleggsbransjen engasjeres og folk beholder jobbene.