– Barna skal være like trygge hele tiden de er i barnehagen, ikke bare i kjernetiden

Åpent brev til politikerene i Hustadvika kommune.

FAU ved Hustad barnehage er kritisk ti l kommunedirektørens forslag.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Vi i FAU ved Hustad barnehage er bekymret over kommunedirektørens forslag om at bemanningsnormen i kommunens barnehager kun gjelder innenfor barnehagens kjernetid. Bemanningsnormen setter standard på 6 barn over 3 år pr ansatt, mens det for barn under 3 år er 3 barn pr ansatt.

Som foreldre forventer vi at barna skal være like trygge hele tiden de er i barnehagen, ikke bare i kjernetiden. I tillegg frykter vi at lite personell utenfor kjernetiden vil føre til en belastning på personalet som vil føre til en økning i sykemeldinger og vikarbruk, noe som igjen går ut over våre barn og kommunens økonomi. Det er tross alt lite økonomisk å betale to ganger for samme vakt, noe som er faktum de første 16 dagene ved en sykemelding


Gjennom de høringssvarene som kom inn ser vi at de 7 innspillene som har tatt for seg bemanningssituasjonen er de fleste klar på at det ønskes at bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden, samt at flere peker på at de synest bemanningsnormen ikke er tilstrekkelig.


Da vi sendte inn vårt høringssvar sa vi at vi ønsket økt grunnbemanning, dette er noe vi har vært vant med fra vår barnehage, så ønsker vi å presisere at vi ønsker økt grunnbemanning i forhold til bemanningsnormen. Vi opplever at bemanningssituasjonen vi er vant med har fungert godt, vi føler det er lite utskifting av personalet samt at det er faste vikarer som barna er kjent med og trygge på.


Dersom bemanningsnormen ikke skal gjelde for hele barnehagens åpningstid frykter vi at dette går på bekostning av sikkerheten til barna våre. Hva skjer dersom den som har vakt før og etter kjernetid, som kanskje er alene på avdeling, sitter igjen med 8-10 barn. Hvordan skal en person forventes å ha full oversikt over det som skjer til enhver tid? Hva skjer om et barn skader seg og trenger litt ekstra ( plastring, blir syk, eller i verstefall trenger akutt legetilsyn) skal da barna klare seg selv til situasjonen er over? Skal de sendes over til de andre avdelingene som er likt bemannet med kanskje like mange eller flere barn?


Siden bemanningsnormen gjelder i barnehagens kjernetid undere vi på om det settes inn ekstra personell til å avhjelpe ved pauseavvikling siden barnehagepersonellet nå har gått fra å ha betalt pause til å ha ubetalt pause. Arbeidsmiljøloven § 10-9 1.ledd 3.punktum sier: « Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.» Det vil vel i utgangspunktet si at den ansatte som er i pause kan forlate barnehagens område. Hvordan påvirker dette bemanningssituasjonen?


Kommunedirektøren begrunner sitt forslag til vedtak på kommunens økonomi og at det ikke er mulig å oppfylle bemanningsnormen utenfor barnehagens kjernetiden med dagens økonomiske situasjon. Men vi tenker at barnas sikkerhet og personalets belastning i arbeidshverdagen må regnes som tungtveiende grunner til å ha grunnbemanningen Ihht normen gjennom hele åpningstiden.


Når det kommer til sommerstengning av barnehagen er vi svært kritiske til dette.

I gamle Fræna kommune er vi vant med at barnehagen er åpen hele sommeren, og å gå over til sommerstengt vil være å redusere vårt tilbud.


I de innkommende høringssvarene som omhandler sommerstengning er det 18 innkommende innspill hvorav hele 15 gir uttrykkelig klart at det ikke ønskes stenging av barnehagene i uke 29 og 30


Kommunedirektøren oppsummerer godt hva som kommer frem fra høringssvarene vi siterer derfor hans oppsummering: «En samlet begrunnelse for innspill fra både FAU, SU og personlige er at dette er å gå tilbake i tid, og at det forringer ferieavviklingen for den enkelte familie. Mange jobber turnus eller offshore, og noen har ikke familie i umiddelbar nærhet som kan bistå med pass av barn ved påtvunget ferie for barna, når foreldrene ikke har ferie selv samtidig. Videre argumentasjon er at dette vil gjøre oss mindre attraktive som bokommune, særlig for småbarnsfamilier. Dette vil også være med å gjøre de kommunale barnehagene mindre attraktive kontra de private, da de fleste stort sett er helårsåpne. Det har også kommet to innspill om at åpne barnehager ikke gir en stor merkostnad eller stor økning av vikarbruk.»


Det hører med å påpeke at to høringsinnspill var positive til to uker stenging av barnehagene, disse barnehagene har i dag 3 uker sommerstengt.


Vi håper at sommerstengning av barnehagene ikke blir et faktum, fordi dette vil være svært negativt i forhold til at man binder de berørte familiene (i praksis) i tre uker på sommeren (siden barna skal ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av året). Mange har ikke mulighet til å påvirke når man får ta ut ferie, noen bedrifter har todelt ferieavvikling mens andre har tredelt. Mange vil bli avhengige av barnepass de ukene da de selv ikke kan ta ut ferie. I den grad arbeidsgivere vil ta hensyn til dette behovet for ferie vil andre i bedriften bli berørt i form av at de som ikke har barn i barnehagene dette gjelder kanskje vil måtte være på jobb disse ukene hvert år. Mange vil måtte revurdere hvilken barnehage barnet skal gå på ut fra hva som fungerer for familien istedet for å velge den som er nærmest hjemme, innen for skolekretsen de skal gå på osv. I enkelte tilfeller vil det muligens gjøre at noen velger å ikke bosette seg i ytre strøk eller velger å flytt dit hvor tilbudet er bedre.


Det har tidligere vært diskutert hvorvidt kommunene er interessert i private barnehager og i hvor stor grad disse skal dominere markedet i kommunene, dette er et direkte tiltak for å skape et behov for enda flere private barnehager i Hustadvika kommune


FAU ved Hustad barnehage