Leserinnlegg

Bruker vi partssamarbeidet godt nok?

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og er et rammeverk som regulerer premisser for hvordan samarbeidet og medbestemmelsesretten skal organiseres gjennom tillitsvalgte.

Meninger

Utdanningsforbundet ønsker å være en tydelig profesjonsorganisasjon og bidra til faglig utvikling gjennom de tillitsvalgte. Som tillitsvalgte i Utdanningsforbundet skal vi ivareta interessene til medlemmene når det gjelder både lønns- og arbeidsvilkår, og profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Vi opplever at partssamarbeidet først og fremst er knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, og at de tillitsvalgte som profesjonens talerør ikke blir utnyttet godt nok. Her mener vi at det ligger et uutnyttet handlingsrom. Dette handlingsrommet kan vi finne gjennom en mer bevisst bruk av medvirkningsinstituttet som formålet i hovedavtalen viser til.

Lærerprofesjonen har et ansvar for samfunnsmandatet slik det beskrives i opplæringsloven og barnehageloven. Profesjonsutøvere har en utdanning som er skreddersydd for å ivareta dette mandatet, og det er derfor forventet at vi bruker vårt faglige skjønn. Det juridiske ansvaret ligger til eier, mens det pedagogiske ansvaret ligger hos profesjonen. Som lærere og profesjonsutøvere har vi etiske og moralske forpliktelser til å handle ut fra hva vi mener er best for barnet eller eleven. Lærerprofesjonens etiske plattform sier blant annet: Etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør. Samfunnet skal ha tillit til at vi bruker vår autonomi på en etisk forsvarlig måte.

For tiden drives det et storslått implementeringsarbeid knyttet til ny rammeplan i barnehagene og fagfornyelse i skolen. Partsamarbeid i utdanningssektoren gir rom for samarbeid mellom partene knyttet til dette arbeidet. Vi ønsker oss et partsamarbeid basert på maktlikevekt som vil bidra til positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester, noe som er i tråd med formålet i hovedavtalen. Det vil være med på å bygge opp en tillit og rolleforståelse mellom aktørene, som vil kunne gi legitimitet i det videre partsamarbeidet i utdanningssektoren.

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og er et rammeverk som regulerer premisser for hvordan samarbeidet og medbestemmelsesretten skal organiseres gjennom tillitsvalgte. Dette er viktig både i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø, og for at virksomheten skal nå fastsatte mål.

Hvis vi ser nærmere på hva som står i formålet til hovedavtalen mellom KS og UNIO, er intensjonen med inngåelse av avtalen mellom de sentrale partene å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Videre står det; Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren.

Den tillitsvalgte er valgt av et kollegium, noe som gir legitimitet i profesjonen. Dette er med på å understreke den viktige rollen tillitsvalgte har som samarbeidspartnere på alle nivå.

Samhandling er en nøkkel til suksess i det nordiske arbeidslivet. Det skjer en prosess mellom to eller flere aktører, som til tross for ulikheter, går sammen for å finne konstruktive løsninger på felles utfordringer. Gjennom slike prosesser er maktlikevekt viktig, slik at det blir en dialog mellom aktørene, og en mulighet til å komme frem til felles forståelse på hvordan man kan oppnå resultat på et felles mål. Dette er med på å gi en følelse av ansvar og en forpliktelse inn i samarbeidet. Aktørene i partsamarbeidet kan sammen på alle nivå legge til rette for utvikling av den kollektive kapasiteten. Det vil være en vinn-vinn situasjon i både skole og barnehage for alle parter.

Håvard Moe, nestleder og Hilde Holmeide Aandahl, styremedlem,

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook