Uttalelse fra Skoleutvalget ved Romsdal VGS til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal

«En så omfattende innsparing vil få dramatiske konsekvenser for skolene»

ER BEKYMRET: Skoleutvalget ved Romsdal videregående skole er sterkt bekymret for konsekvensene av den stramme økonomien i Møre og Romsdal fylkeskommune og fylkesrådmannens forslag ti løkonomiplan for 2019-2022, skriver Terje Dyrseth i dette innlegget.  Foto: Bjørg Irene Hovde

Meninger

Skoleutvalget ved Romsdal vgs har i møte 29. november 2018 hatt oppe sak om skolens budsjett for 2019, og er i lys av dette gjort kjent med fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022 som skal til endelig behandling i fylkestinget i desember 2018.

Fylkestinget har gitt skoleutvalget mandat til å ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging. Regionens bedrifter konkurrerer i både nasjonale og internasjonale markeder, der god og spisset kompetanse spiller en avgjørende rolle. Vi erfarer nå at Møre og Romsdal fylkeskommune står overfor store økonomiske utfordringer, og ønsker på denne måten å uttrykke sterk bekymring for konsekvensene for de videregående skolene, slik dette er beskrevet i Økonomiplan 2019-2022.


Må kutte skoler dersom av Nordøyvegen bygges

Fylkeskommunen kan ikke opprettholde alle dagens skoler som i dag, dersom Nordøyvegen bygges.

 

Fræna videregående kan bli lagt ned som følge av Nordøyvegen

– I sjokk

– Dette setter oss 30 år tilbake i tid.


I fylkesrådmannens saksframlegg er det antydet årlige kutt opp mot 100 mill. kroner i ramma for videregående opplæring. En så omfattende innsparing i sektoren vil få dramatiske konsekvenser for skolene, både knyttet til gode fagtilbud, vedlikehold av bygningsmassen, og en desentralisert skolestruktur.

De økonomiske innsparingene som er foreslått i økonomiplanen vil i første omgang ramme oppgaver som ikke er direkte lovpålagt. Elevene i vår region har fritt skolevalg i dag, en rettighet som medfører at de fleste kan bo hjemme under skolegang. Dette er en frihet som lett kan ofres i økonomisk trange tider. Videre vil det kunne medføre konsekvenser bl.a. for skolenes internasjonale samarbeid, ekskursjoner i fag, kulturtilbud, oppdaterte lærebøker, ny teknologi, datamaskiner, utstyr i klasserom og verksteder, bemanning i bibliotek og kantine, lærertetthet, kurs og kompetanseheving for lærere, miljøarbeid og trivselstiltak for elever og ansatte. Under slike vilkår blir det vanskelig å nå målene som fylkestinget har vedtatt i kvalitetsplanen, med bl.a høy grad av gjennomføring og et likeverdig skoletilbud for alle elever i hele fylket.


 

Som følge av dette vil kvaliteten på opplæringa reduseres, med lavere gjennomføring og svakere resultat for spesielt utsatte elevgrupper. Omdømmet for skolene vil svekkes, noe som vil medføre svakere grunnlag for rekruttering av faglig kompetente og dyktige lærere.

På sikt frykter skoleutvalget for de konsekvensene dette vil kunne få for vilkårene for næringslivet i vår region, og skoleutvalget ved Romsdal vgs ber nå fylkestinget gjøre nødvendige grep for så langt det er mulig å unngå å komme i en situasjonen der kvaliteten i skolesektoren blir redusert.

Terje Dyrseth

Leder i skoleutvalget ved Romsdal vgs


LERSERINNLEGG

Fylket må nå ta et valg! Gjermundnes vgs. står på spill

Gjermundnes Landbruksskole trenger ny fjøs.

 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook