Alvorlig for godstransporten i Romsdalen

Torill Ytreberg, NHO 

Meninger

NHO Møre og Romsdal ser med stor bekymring på at mye av godstransporten som i dag fraktes med Raumabanen nå skal over på veg. Dette vil føre til en kraftig vekst i trafikken på E136 gjennom Romsdalen.

Bakgrunnen er at godstoget til Green Cargo på Raumabanen avvikles.

Over 90 prosent av alle varer som blir produsert i Møre og Romsdal blir eksportert ut av fylket. Mange arbeidsplasser og størstedelen av verdiskapningen i vår region er avhengig av en effektiv vareflyt. Raumabanen er en viktig del at dette.

Når godstoget legges ned, vil dette umiddelbart føre til at en stor mengde gods flyttes over fra bane til veg. I følge statistikk fremkommet i media, vil nedleggelsen føre til 1100 ekstra vogntog på E136 gjennom Romsdalen - hver måned.

E136 gjennom Romsdalen er en europaveg med en standard som slett ikke er dimensjonert for en slik trafikkøkning. Vi deler bekymringene til lokalt næringsliv og innbyggere som frykter kaos og enda flere ulykker på den allerede høyt belastede veistrekningen.

En annet viktig moment er miljøaspektet. Transport er den største kilden til klimautslipp. Jernbanen er blant de mest miljøvennlige transportmidlene. Ett godstog erstatter ca. 25 vogntog og svært få transportmidler etterlater et så lett klimaavtrykk som jernbanen.

Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. For at vi skal nå klimamålene er vi derfor helt avhengig av å få mer gods fra vei til tog. Ikke omvendt, slik det nå skjer i Møre og Romsdal.

Myndighetene må snarest finne en løsning som gjør at godstransporten på Raumabanen styrkes, ikke svekkes. Dette må skje raskt.

Av Torill Ytreberg

Regiondirektør NHO Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook