Overvekt av negative svar i høyring om deponi for farleg avfall

Det har kome inn om lag 120 svar til høyringa om etablering av deponi for farleg avfall på Raudsand. Fleirtalet av svara seier nei til deponiplanen.

RAUDSAND: Mange har meining om Bergmesteren Raudsand sin plan om etablering av gjenvinningsanlegg og deponi for farleg avfall.  Foto: Øyvind Leren

Pluss +

Da høyringsfristen gikk ut fredag, var det levert 121 svar, ifølge Nesset kommune. Romsdals Budstikke har gått gjennom høyringssvara som ligg ute på kommunens heimeside, og sett på svara frå private, bedrifter og organisasjonar, offentlege instansar og politiske parti.