Fylkesutvalget går imot deponiplanene

Fylkesutvalget går imot reguleringsforslaget til Bergmesteren Raudsand. Vedtaket ble gjort mot de to stemmene til Høyre.

Torgeir Dahl argumenterte for å si ja til deponiplanene på Raudsand, men ble nedstemt.  Foto: Vidar Ryther Myklebust

Pluss +

Fylkesutvalget behandlet mandag fylkeskommunens høringsuttalelse til deponiplanene på Raudsand. Flertallet gikk inn for fylkesrådmannens innstilling om å gå imot planene fordi anlegget kan føre til vesentlig tap av det omdømmet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent. Et deponi kan derfor være negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket, mener fylkesrådmannen. Et annet viktig poeng er transporten av avfallet. Fylkesrådmannen mener lagring av farlig avfall bør skje nærmere utslippsstedet. Frank Sve fra Frp var helt enig.