Her er flere momenter fra høringsuttalelsene

Vi har samlet et knippe av de kristiske kommentarene som har kommet til helseforetaket.
Pluss +

Yngre Legers Forening Helse Møre og Romsdal:

«Vi vil påpeke mangelen på medvirkning i prosessen med utarbeidelsen av høringsutkastet.»

«Vi opplever at utviklingsplanen fremstår oppstykket og uten et helhetlig perspektiv.»


Slakter utviklingsplanen totalt

Fagmiljøene ved sjukehusene i Molde og Kristiansund levner ikke helseforetakets utviklingsplan særlig verdi.


Fra avdeling for akuttmottak og intensiv, Molde og Kristiansund:

«Avdelingen er opptatt av at det faglige innholdet i SNR, og er bekymret for signalene som er kommet ifht flytting av funksjoner til Ålesund. Intensjonen om å bygge et felles akuttsykehus med traumefunksjon, var at det skulle ha minst samme faglige tilbudet som i dag er ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Samlingen skal gjøre driften mer robust og bærekraftig i forhold til faglig kvalitet, kompetanse, rekruttering og ressursutnyttelse. Det må derfor tydeliggjøres hva som er den faglige ambisjonen, og plan for hvordan SNR skal være frem i tid.»

Avdeling for sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi Molde og Kristiansund, Kirurgisk klinikk:

«Vi er bekymret for signaler som er kommet i forhold til flytting av funksjoner til Ålesund. SNR må planlegges for fremtiden og fremstå som et robust akuttsykehus. Det er i alle overordnede planverk både faglig og politisk presisert at tilbudet skal være likeverdig for hele befolkningen. Utviklingsplanen har få og upresise ambisjoner om fremtidsperspektivet for SNR.»


Espen Remme: – Viktige innspill

Direktøren i helseforetaket vil ikke kommentere kritikken fra fagmiljøene.


«Det er viktig at det konkretiseres hvilke tilbud som skal inn i SNR (Hjelset og Kristiansund). Dette kommer ikke tydelig nok frem i utviklingsplanen. Dette er viktig for rekruttering og legger føringer for interimfasen. Planen mangler beskrivelse på hvordan interimfasen skal gjennomføres. Det er behov for at planen skal si noe om hvordan de kliniske virksomhetene skal omstille sin drift. Vi må vite hvordan vi skal drive, og med hva.»

«Rapporten mangler en strategi, retning og visjon for utvikling av en robust desentralisert spesialisthelsetjeneste. Hvilke tilbud skal SNR Hjelset og DMS Kristiansund ha og hvilke utviklingsmuligheter?»

Driftsrådet Molde sjukehus:

«Styret for Helse Midt-Norge RHF skriver i sak 83/14, pkt. 5, at Ålesund sykehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Møre og Romsdal. Benevnelsen fra 2014 blir brukt som et argument for økende sentralisering av oppgaver til Ålesund på bekostning av det faglige innholdet i det fremtidige Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Dette til tross for at Nasjonal helse- og sykehusplan sidestiller sykehusene som ‘store akuttsykehus’.»

Legegruppa ved Klinikk for psykisk helse og rus Kristiansund og Molde:

«Ledelsens involvering av psykiatere/leger i arbeidet med utviklingsplanen har vært mangelfull. Legegruppen mener dette er kritikkverdig og svekker utviklingsplanens faglige kvalitet.»

«Utviklingsplanens beskrivelse av nåsituasjonen i Klinikk for psykisk helsevern og rus er mangelfull. Beskrivelsen har lavt detaljnivå, er unyansert og inneholder skjevhet i måten de ulike seksjonene blir fremstilt.»


Overlegene i Molde var for krasse – trakk tilbake uttalelsen

Overlegene ved sjukehuset i Molde har nå høringsuttalelsen sin til språkvask etter «i overkant krass kritikk».


Norsk sykepleierforbund Helse Møre og Romsdal:

«Utviklingsplanen fremstår for vag og har for mange ubesvarte spørsmål. Vi anser den derfor som et uferdig dokument som det må jobbes videre med.»

«En stor svakhet med planen er at strategier og tiltak er utydelig formulert ved en rekke anledninger.»

Tillitsvalgte i psykisk helsevern barn og unge:

«I Oppdragsdokument fra 10.01.2017 er det slått fast at Helse Midt-Norge RHF skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.» … «Satsingsområdene er lite ambisiøse og inspi- rerende, faglige satsinger er fraværende.»

«Utviklingsplanen bør harmoniseres med oppdragsdokumentet» … «Satsingsområdene er lite ambisiøse og inspirerende, faglige satsinger er fraværende.»

Fra avdeling for anestesiologi:

«Avdelingsrådet er kritiske til manglande involvering av fagpersonell i utarbeidinga av utviklingsplanen. Dette er uheldig og svekkar forankringa hos legane og klinikken elles.»

«Mange viktige tilgrunnliggande faktorar for utvikling av HMR og spesialisthelsetenesta er ikkje drøfta. Dette gjeld overordna prinsipiell drøfting av kva akutte og elektive oppgåver vi skal løyse og kva som krevest for det.»

Fra 14 leger ved kirurgisk seksjon i Molde:

«Vi mener […] at dokumentet er uegnet som faglig utviklingsplan for SNR som altså skal stå ferdig ved planperiodens slutt. Planen mangler ambisjon for dette sykehuset.»